2022 №5 вересень-жовтень

DOI 10.33190/0027-2833-317-2022-5

Obl1 2022

СТАТТІ / CONTENTS


Шевченко Л. І., Сизонов Д. Ю., Дергач Д. В. Дискурсивна лексикографія у просторі західної науки
Shevchenko L. I., Syzonov D. Yu., Derhach D. V. Discursive lexicography in the space of Western science

Архангельська А. М. Лінгвістичні й технологічні засади лексикографування фемінативів: чеський досвід і українська перспектива
Arkhanhelska A. М. Linguistic and technological foundations of the lexicographic treatment of nomina feminina: Czech experience and Ukrainian perspective

Лучик А. А., Пальчевська О. С. Мовна різноманітність в українському національному лінгвістичному корпусі
Luchyk A. A., Palchevska O. S. Language diversity in the Ukrainian national linguistic corpus

Михальчук О. І. Соціолінгвістичні параметри багатомовності: європейські засади й українська дійсність
Mykhalchuk O. I. Sociolinguistic parameters of multilingualism: European principles and Ukrainian realityh

Труб В.М. Про роль інтерферентних впливів у сучасному функціонуванні української мови
Trub V. M. On the role of interferential influences in current Ukrainian usage

Прадід Ю. Ф. Семантична й граматична структура фразеологічних одиниць із компонентами зірка та зоря в українській мові
Pradid Yu. F. The semantic and grammatical structure of Ukrainian phraseological units with the components зірка and зоря

РЕЦЕНЗІЇ / REVIEWS

НАУКОВЕ ЖИТТЯ/ SCIENTIFIC LIFE

Хроніка
News items

РЕКЛАМА

Ірина Бабій

СЕМАНТИКО-ЕСТЕТИЧНА ПАРДИГМА НАЗВ КОЛЬОРІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

(на матеріалі художньої прози XX ст.): монографія. Видавничий дім «Осадца Ю. В.», Тернопіль 2021

ISBN: 978-617-7793-87-7

У монографії здійснено комплексний аналіз лексики на позна¬чення кольору в сучасній українській мові. Схарактеризовано струк¬турно-граматичну та семантико-функціональну своєрідність назв кольорів, розглянуто тропеїчні особливості їх уживання в мові худож¬ньої прози, узагальнено естетичну роль. Робота виконана на матеріалі малої прози Василя Стефаника, Михайла Коцюбинського, Миколи Хвильового. Проаналізовано функціонування кольоропозначень в ідіостилі письменників, виявлено й описано колірні домінанти в їхній художній мові. Для науковців, викладачів, студентів та учнів, усіх, хто цікавиться проблемами лінгвістики.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

© Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, 2022
© Український мовно-інформаційний фонд НАН України, 2022