Титул, зміст №5

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИИ ЖУРНАЛ ІНСТИТУТУ МОВОЗНАВСТВА ім. О. О. ПОТЕБНІ ТА УКРАЇНСЬКОГО МОВНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ФОНДУ НАН УКРАЇНИ

вересень-жовтень №5 2022
ЗАСНОВАНИЙ У СІЧНІ 1967 РОКУ ВИХОДИТЬ ОДИН РАЗ НА ДВА МІСЯЦІ


DOI 10.33190/0027-2833-317-2022-5

ЗМІСТ

Шевченко Л. І., Сизонов Д. Ю., Дергач Д. В. Дискурсивна лексикографія у просторі західної науки 3
Архангельська А. М. Лінгвістичні й технологічні засади лексикографування фемінативів: чеський досвід і українська перспектива 15
Лучик А. А., Пальчевська О. С. Мовна різноманітність в українському національному лінгвістичному корпусі . . . . . . . 32
Михальчук О. І. Соціолінгвістичні параметри багатомовності: європейські засади й українська дійсність 42
Труб В.М. Про роль інтерферентних впливів у сучасному функціонуванні української мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Прадід Ю. Ф. Семантична й граматична структура фразеологічних одиниць із компонентами зірка та зоря в українській мові 69

РЕЦЕНЗІЇ

Гнатюк І. Бабій І. Семантико-естетична парадигма назв кольорів у сучасній українській мові . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Хроніка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

 


CONTENTS

Shevchenko L. I., Syzonov D. Yu., Derhach D. V. Discursive lexicography in the space of Western science . . . . . . . . . .3
Arkhanhelska A. М. Linguistic and technological foundations of the lexicographic treatment of nomina feminina: Czech experience and Ukrainian perspective . . . . . . . . . . . . . 15
Luchyk A. A., Palchevska O. S. Language diversity in the Ukrainian national linguistic corpus . . . . . . . . . . . . . . 32
Mykhalchuk O. I. Sociolinguistic parameters of multilingualism: European principles and Ukrainian reality . . . . . . . . . . . 42
Trub V. M. On the role of interferential influences in current Ukrainian usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Pradid Yu. F. The semantic and grammatical structure of Ukrainian phraseological units with the components зірка and зоря . . . 69

REVIEWS

Hnatiuk I. Babii I. The semantic and aesthetic paradigm of colour names in Modern Ukrainian : a monograph . . . . . . . . . . 77

SCIENTIFIC LIFE

News items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

 

Вкладення:
Скачати цей файл (zmist_2022_5.pdf)zmist_2022_5.pdf[ ]154 Кб19 Завантаження
Скачати цей файл (zmist_2022_5en.pdf)zmist_2022_5en.pdf[ ]146 Кб15 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи