2021 №2 березень-квітень

DOI 10.33190/0027-2833-317-2021-2

Movo 2021

СТАТТІ  /  CONTENTS


Селігей П. О. Міжмовна конкуренція та функційна неповнота мов

Selihey P. О. Interlingual competition and functional incompleteness of languages


РЕКЛАМА


Тараненко Олександр Онисимович


АНДРОЦЕНТРИЗМ У СИСТЕМІ МОВНИХ КООРДИНАТ І СУЧАСНИЙ ГЕНДЕРНИЙ РУХ

Видавничий дім Дмитра Бураго

ISBN 978-966-489-560-3 Київ 2021


 У монографії розглядаються вияви андроцентризму в мовах патріархальних і постпатріархальних суспільств — як одного з орієнтирів у системі мовних коор­динат Я — ТУТ — ТЕПЕР, який становить один з провідних принципів організа­ції граматичного і словотвірного рівнів мов з вираженою категорією роду, а також достатньо помітне явище в структуруванні лексико-семантичного й фразеолого-па­ремійного рівнів і в побудові текстів, та його неоднозначне сприйняття в сучасно­му суспільстві. З розвитком суспільства і трансформацією суспільної ментальності, особливо з ХХ ст., дія цього принципу стала зазнавати певних обмежень, що досить яскраво виявилося насамперед у формуванні протягом останніх десятиліть ХХ ст. феміністичної (гендерної) лінгвістики з метою вже системного усунення (ослаблен­ня) виявів мовної дискримінації жінки. Різні європейські мови виявляють при цьо­му — під впливом чинників як соціального, так і власне мовного характеру — різну активність. Однак за будь-яких варіантів розвитку ситуації з досягненням гендерної рівності численні й різноманітні сліди мовного «патріархату» в структурах мов на­родів європейської цивілізації, зокрема в слов’янських і романських, безперечно, лишатимуться, хоча, звичайно, в уже ослабленому вигляді.

Для мовознавців —науковців і викладачів, студентів-філологів і широкого кола тих, хто цікавиться проблемами функціонування й розвитку сучасних європейських мов.© Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, 2021
© Український мовно-інформаційний фонд НАН України, 2021