2015 №6 листопад-грудень


СТАТТІ                                                     CONTENTS


  Титул, зміст №6 2015   Contents, №6 2015
  МАТЕРІАЛИ VIII ПОТЕБНЯНСЬКИХ ЧИТАНЬ, ПРИСВЯЧЕНИХ 180-РІЧЧЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ О. О. ПОТЕБНІ   PROCEEDINGS OF THE 8™ O. POTEBNIA READINGS DEDICATED TO OLEKSANDR POTEBNIA 180™ BIRTH ANNIVERSARY
  Лукашанец А. А. Нацыянальная мова і годнасць асобы і нацьіі (беларускія рзаліі)   Lukaschanets A. A. National language and the dignity of the individual and the nation (the reality of Belarus
  Лукінова Т. Б. О. О. Потебня як компаративіст і етимолог   Lukinova T. В. O. Potebnia as a comparativist and etymologist
  Храковский В. С. Идеи А. А. Потебни в современном языкознании (вербоцентрическая концепция предложения   Khrakovskyi V. S.  Potebnia’s ideas in the contemporary linguistics (verbocentric concept of the sentence
  Маслава В. А. Тэарэтычная паэтыка А. А. Патабні: філіяцьія ідэй   Maslava W. A. Theoretical poetics ofO. Potebnia: tiliation of idea
  Скоробогатова О. О. Теорія граматичної атракції О. О. Потебні в дослідженні граматики віршового тексту   Skorobohatova O. 0 . O. Potebnia grammatical attraction theory
in the grammar of poetic text studies
  Денисюк В. В. Фразотвірна концепція О. О. Потебні і проблеми фразотворення   DenysiukV. V. Phrasing theory by O. Potebnia. Difficulties with phrasing
  Назаров Н. А. Індоєвропейське походження формул українського фольклору: сучасна інтерпретація спостережень О. О. Потебні   Nazarov N. A. Indo-European origin of Ukrainian folklore formulae: contemporary interpretation of O. Potebnia’s observation
  Радчук О. В. Актуалізація ідей О. О. Потебні про апперцепцію у когнітивній лінгвістиці   Radchuk О. V. Realization of O. Potebnia’s ideas about apperception in cognitive linguistics
  Охріменко Т. В. Взаємодія понять «першообразність», «алегоричність» і «міфопоетичність» у лінгвістичній теорії О.О. Потебні   Okhrimenko T. V. Interaction of terms «primary imagery», «allegory» and «poetic myth» in O. Potebnia linguistic theory
  ДО ВИХОДУ В СВІТ 5-ОГО ТОМУ «СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ» У 20-ТИ ТОМАХ   AWAITING THE PUBLICATION OF THE DICTIONARY OF THE UKRAINIAN LANGUAGES IN 20 VOLUMES
  Тараненко О. Характеристика деяких лексикографічних параметрів одного з томів «Словника української мови» у 20-ти томах   Taranenko O. Characteristics of certain lexicographical parameters of one of the volumes of the «Dicbionary of the Ukrainian language» in 20 volumes
  Жайворонок В. Рецензія на матеріали 5-ого тому «Словника української мови» у 20-ти томах   Zhaivoronok V. Review of the materials of the 5th volume of the «Dictionary» of the Ukrainian language in 20 volumes

 

 Зміст журналу «Мовознавство» за 2015 рік


 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2015

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2015