2019 №3 травень-червень


СТАТТІ                                                     CONTENTS


  Титул, зміст №3, 2019   Contents №3, 2019
  Тараненко О. О. Нові тенденції в поширенні елементів російської мови в корпусі й текстах української літературної мови. ІІ .   Taranenko O. O. New tendencies in spreading of the Russian elements in the corpus and texts of Standard Ukrainian. IІ
  Зимовець Г. В. Мовна компресія в ергонімії: чинники та форми вияву   Zymovets H. V. Business name compression: factors and forms of manifestation
  Орел А. С. Витоки праслов’янської фонології (підсистема консонантизму): лінгвоісторіографічний аспект   Orel A. S. The origins of the Proto-Slavic phonological system (the consonant subsystem): a linguo-historiographical aspect
  Ніколаєнко Л. І. Походження й семантичний розвиток назв заздрості в польській, російській та українській мовах   Nikolayenko L. I. The origin and semantic evolution of names denoting envy in Polish, Russian, and Ukrainian
  Москаленко Л. А. Сакральність і сакралізація в середньополіських говірках Чорнобильської зони І.   Moskalenko L. A. Sacrum and sacralization in the Mid-Polissian dialects of the Chornobyl zone. І

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Лучик А. Тимошук Р., Сосновський В., Яскот М., Ганошенко Ю. Лексикон польської та української активної фразеології   Luchyk A. Tymoshuk R., Sosnowski W., Jaskot M., Hanoshenko Y. A lexicon of Polish and Ukrainian active phraseology
  Лучик В. Шульгач В. П. Нариси з праслов’янської антропонімії   Luchyk V. Shulhach V. P. Essays on Proto-Slavonic anthroponymy
  Космеда Т., Янчура Д. Mytnik I. Imiennictwo ziemi сhełmskiej w XVI–XVII wieku .   Kosmeda T., Yanchura D. Mytnik I. Imiennictwo ziemi chełmskiej w XVI–XVII wieku

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ                          SCIENTIFIC LIFE


       

 

           


© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2019

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2019