2019 №2 березень-квітень


СТАТТІ                                                     CONTENTS


  Титул, зміст №2, 2019   Contents №2, 2019
  Тараненко О. О. Нові тенденції в поширенні елементів російської мови в корпусі й текстах української літературної мови. І   Taranenko O. O. New tendencies in spreading of Russian units in the corpus and texts of Standart Ukrainian. 1
  Єрмоленко С. С. Міфо-поетична символіка у внутрішній формі текстів української радянської пригодницької прози   Yermolenko S. S. Mythopoetical symbolism in the inner form of soviet ukrainian sensational fiction texts
  Деменчук О. В. Семантична деривація дієслів емісії світла   Demenchuk O. V. The semantic derivation of verbs denoting light emission
  Ніколаєнко Л. І. Порівняльно-історичні студії лексики на позначення емоцій групи ‘співчуття’ в польській, російській та українській мовах   Nikolayenko L. I. Comparative-historical research of lexis denoting emotions of the type «Compassion» in the Polish, Russian, and Ukrainian languages .

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Шевченко Л. І. Українсько-хорватський словник   Shevchenko L. I. A Ukrainian-Croatian Dictionary
  Шкіцька І. Огляд лінгвістичних студій періодичного видання «Studia Ukrainica Posnaniensia»   Shkic’ka I. Review of linguistic papers published in the «Studia Ukrainica Posnaniensia» periodical

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ                          SCIENTIFIC LIFE


  Хроніка   News items

 

 

Віра Юріївна Франчук

      Vira Yuriyivna Franchuk  

 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2019

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2019