2016 №4 липень-серпень


СТАТТІ                                                     CONTENTS


  Титул, зміст №4 2016   Contents №4, 2016
  Скляренко В. Г. До питання про «руські письмена» в Житії Костянтина Філософа. 2   Skliarenko V. H. On the «Rus’ian letters» mentioned in the biography of Constantine the Philosopher. 2
  Мойсієнко В. М. Кого називали «людьми руськими» на Русі
та на поструськихгеополітичних утвореннях
  Moisiienko V. M. Who were named «the Ruthenians» in the Kyiv Rus’and in the Post-Kyiv Rus ’ geopolitical formations
  Пономаренко С. С. Специфіка морфонологічних явищ у процесі лексичної деривації в українській мові   Ponomarenko S. S. Peculiarity of morphophonological phenomena in lexical derivation in Ukrainian
  Полуектова А. Ю. Акцентні відмінності іменників середнього роду *ö-/*jö-0CH0B в українському виданні «Граматики» М. Смотрицького 1619 р. та в російському виданні 1648 р.   Poluektova A. Yu. Accentuation differences of the neutral gender *ö-/*jö-based nouns in the Ukrainian and Russian publications of «Grammar» by Meletii Smotrytskyi 1619,1648
  Богданова Є. В. Історія акцентуації відприкметникових прислівників, мотивованих суфіксальними прикметниками   Bohdanova Ye. V. The history of the adverb accentuation derived from suffixal adjectives
  Тимочко Б. В. Флорономени в молдавсько-українських
грамотах XTV-XV століть
  Tymochko B. V. Botanical nomens in the Moldovan-Ukrainian documents oftheXIV-XV centuries

 РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Скопненко О. Кулеш Г. І. Мова беларускага заканадаУства XX стагодцзя: генезіс і эвалюцыя   Skopnenko О. Кулеш Г. І. Мова беларускага заканадауства XX стагоддзя: генезіс і эвалюцыя

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ                          SCIENTIFIC LIFE


  Хроніка    News items

 


 

 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2016

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2016

   

 


 

Вкладення:
Скачати цей файл (zmist_2016_4.pdf)zmist_2016_4.pdf[ ]95 Кб205 Завантаження