2019 №4 липень - серпень


СТАТТІ                                                     CONTENTS


  Зміст №4, 2019   Contents №4, 2019
  Бацевич Ф. С. Інтердискурсивність і глибини фікціональності художнього тексту: лінгвонаративні аспекти    Batsevych F. S. Interdiscursivity and artistic text fictionality
depth levels: linguo-narrative aspects
  Селігей П. О. Німецький пуризм і німецька філософія: 400 років разом    Selihey P. O. German purism and German philosophy:
400 years together
  Глущенко В. А. П . Г. Житецький і  О. О. Шахматов: методологічний аспект    Нlushchenko V. A. P. H. Zhytets’kyі and A. А. Shakhmatov
from a methodological perspective
  Москаленко Л. А. Сакральність і сакралізація в середньополіських говірках чорнобильської зони. ІІ    Moskalenko L. A. Sacrum and sacralization
in the middle-Polissian dialects of the Chornobyl zone. ІІ
  Вербич Н. С. Інтонаційні параметри тендерної варіантності діалектного мовлення    Verbych N. S. The intonation parameters
of gender variation in the dialect speech
  Полякова Т. М. Активні процеси лексичного запозичення в сучасній російській мові    Polyakova T. M. Active processes of lexical borrowing
in the modern Russian language


© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2019

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2019