2018 №4 липень-серпень


СТАТТІ                                                     CONTENTS


  Зміст №4, 2018   Contents №4, 2018
  Мойсієнко А. К. Фонічний компонент у експресивній системі поетичного тексту   Mоysiyenko А. K. The phonic component in the expressive system of poetic tex
  Єрмоленко С. С. Лінгвістичний опис епонімії: параметри і проблеми   Yermolenko S. S. Linguistic description of eponymy: parameters and problems
  Тищенко О. М. Комісія словника живої української мови у справі СВУ: Григорій Костянтинович Голоскевич   Tyshchenko О. М. Hryhoriy Kostiantynovych Holoskevych and the Living Ukrainian Dictionary Commission in the case of the Union of Liberation of Ukraine (ULU)
  Шведова М. О. Становлення присвійного займенника третьої особи множини в українській літературній мові   Shvedova M. О. Development of the third person plural
possessive pronoun in Standard Ukrainian
  Межжеріна Г. В. Неофіційні антропоніми ХІІ ст. : Добрьтя Долгьш, Иванко Степановичь, Матій Шибутовичь   Mezhzherina H. V. The 12th century unofficialanthroponyms: Добрыня Долгыи,
Иванко Степановичь, Матій Шибутович
  Радчук О. В. Учення П . О . Лавровського крізь призму когнітивно-дискурсивного аналізу   Radchuk O. V. P. Lavrovskyi’s theoretical views as seen through the prism of cognitive-discoursive analysis
  Тимочко Б. В. Назви свояцтва в українсько-молдавських грамотах XIV-XV ст   Tymochko B. V. Kinship terms in Ukrainian-Moldovan charters of the 14th-15th centuries

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Селігей П. Черненко Г. А. Мовленнєвий вплив на ціннісні системи: діапазон імовірностей   Selihey P. Chernenko H. A. Speech influence upon systems of values: range of probabilities

 


 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2018

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2018

   

 


 

Вкладення:
Скачати цей файл (zmist_2018_4.pdf)zmist_2018_4.pdf[ ]75 Кб286 Завантаження