2017 №5 вересень-жовтень


СТАТТІ                                                     CONTENTS


  Зміст №5, 2017   Contents №5, 2017
  Селігей П. О. З історії пуризму в англійській літературній мові.    Selihey P. O. From the history of purism in the english standard language. I
  ДеменчукО. В. Стратегії семантичного розвитку ірраціональної лексики    Demenchuk О. V. Strategies of semantic development of irrational words
  Ніколаєнко Л. І. Семантичні та валентнісні характеристики предикатів зі значенням «переживання заздрості» в польській, українській і російській мовах    Nikolaienko L. I. Semantic and valency characteristics of predicates with the meaning «experiencing envy» in Polish, Ukrainian and R ussian
  Куранова С. І. Перспективи дослідження публічної мовної особистості в аспекті жанрової та регістрової теорії    Kuranova S. I. New vistas in the study of public language personality within the framework of genre and register theory
  Сивокозова В. В. До питання про функціональні можливості дослідницького інструментарію віртуальної лексикографічної системи «СУМ-20»    Syvokozova V. V. On the functional potential of the exploratory tools of the Virtual Lexicographical Laboratory «SUM-20
  Юдко Л. В. Концепт ТОЛЕРАНТНІСТЬ: генетичний аспект дослідження    Yudko L. V. The concept TOLERANCE: genetic approach
  Івасишина Т. А. Семантико-когнітивний потенціал біблійних афоризмів у контексті художнього дискурсу    Ivasyshyna T. A. Semantic and cognitive potential o f biblical aphorisms in the context of fictional discourse

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ                           SCIENTIFIC LIFE


  Хроніка   News items

 

 


 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2017

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2017

   

 


 

Вкладення:
Скачати цей файл (zmist_2017_5.pdf)zmist_2017_5.pdf[ ]48 Кб158 Завантаження