2017 №4 липень-серпень


СТАТТІ CONTENTS


 

Титул, зміст №4 2017

  Contents №4, 2017
  Бибик С. П. Професор Світлана Яківна Єрмоленко    Bybyk S. Р.  ProfessorSvitlana Yakivna Yennolenko
  Єрмоленко С. Я. Лінгвостилістика в контексті загального мовознавства    Уermolenko S. Уа. Linguistic stylistics in the context of general linguistics
  Ажнюк Б. М. Мовне законодавство і мовне планування в сучасній Україні  

Azhniuk В. М.  Language legislation and language planning

 in contemporary Ukraine
  Gajda S. Teoria stylu I jej fundamenty (Гайда С. Теорія стилю та її засади)    Gajda S. Theory of style and its foundations  
  Жайворонок В. В. Магія слова - обрядові мовні формули на етнокультурному тлі  

Zhayvoronok V. V. The magic of the word - rite linguistic fonnulas in ethnic culture 

  Коць Т. А. Теоретичні засади вивчення мовної норми    Kots' Т. А. Theoretical foundations study linguistic norms
 

Тараненко О. О. Активізація змін у межах явища мовної варіантності в українській літературній мові новітнього періоду (кінецьХХ-початокХХІ ст.)

 

Taranenko О. О. Tendencies towards "elitizatiom" as one ofthe orientations of the contemporary period Ukrainian literary language developing (the end of:XX-the beginning of:XXI с.)

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Торчинський М. Вербич С. О. Гідронімія басейну Дністра    Torchynskyi М. Verbych S. О. Hydronyms ofthe Dniesterregion

НАУКОВЕ ЖИТТЯ SCIENTIFIC LIFE


  Хроніка   News items

 

 


 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2017

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2017

   

 


 

Log in or Sign up