2017 №4 липень-серпень


СТАТТІ CONTENTS


  Титул, зміст №4 2017   Contents №4, 2017
  Бибик С. П. Професор Світлана Яківна Єрмоленко    Bybyk S. Р.  ProfessorSvitlana Yakivna Yennolenko
  Єрмоленко С. Я. Лінгвостилістика в контексті загального мовознавства    Уermolenko S. Уа. Linguistic stylistics in the context of general linguistics
  Ажнюк Б. М. Мовне законодавство і мовне планування в сучасній Україні   Azhniuk В. М.  Language legislation and language planning  in contemporary Ukraine
  Gajda S. Teoria stylu I jej fundamenty (Гайда С. Теорія стилю та її засади)    Gajda S. Theory of style and its foundations  
  Жайворонок В. В. Магія слова - обрядові мовні формули на етнокультурному тлі   Zhayvoronok V. V. The magic of the word - rite linguistic fonnulas in ethnic culture 
  Коць Т. А. Теоретичні засади вивчення мовної норми    Kots' Т. А. Theoretical foundations study linguistic norms
  Тараненко О. О. Активізація змін у межах явища мовної варіантності в українській літературній мові новітнього періоду (кінецьХХ-початокХХІ ст.)   Taranenko О. О. Tendencies towards "elitizatiom" as one ofthe orientations of the contemporary period Ukrainian literary language developing (the end of:XX-the beginning of:XXI с.)

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Торчинський М. Вербич С. О. Гідронімія басейну Дністра    Torchynskyi М. Verbych S. О. Hydronyms ofthe Dniesterregion

НАУКОВЕ ЖИТТЯ SCIENTIFIC LIFE


 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2017

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2017