Нові правила оформлення публікацій у журналі «Мовознавство»

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

Редакційна колегія оцінює актуальність запропонованої праці, її наукову новизну, зміст викладу основних засад дослідження, висновків та узагальнень. Матеріали проходять перевірку на плагіат і самоплагіат.
Редколегія залишає за собою право відхилити поданий матеріал або повернути на доопрацювання.

Текст статті слід надсилати на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (у розширеннях .rtf і .pdf). Назва файлу має містити  прізвище принаймні одного з авторів та назву жанру: Voloskovets_stattya, Voloskovets_khronika тощо.
Увага! Сторінки оригіналу статті,  починаючи з другої, мають бути пронумеровані у правому верхньому куті.
В окремому документі (заявці) автори подають інформацію про себе: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, учене звання, науковий ступінь — українською й англійською мовами, а також електронну пошту та контактні телефони. Назва файла має містити прізвище одного з авторів: Malash_zayavka.

Не вичитані автором тексти (з фактичними або технічними помилками) до розгляду не приймаються.

Технічні правила оформлення статті

Загальні вимоги

1. Обсяг — до 40 тис. друкованих знаків (з проміжками між словами).
2. Шрифт — Times New Roman, кегль 14, через півтора інтервала. Якщо використано інший шрифт, необхідно подати його окремим файлом.

Структура статті

 • Заголовок статті та інформація про авторів
 •  Перший рядок: ліворуч, — класифікаційний індекс УДК  (за бажанням автора).
 •  Через рядок: жирним шрифтом, 14 кегль — ініціали та прізвище автора, звичайним шрифтом, 12 кегль — місце роботи (повна офіційна назва навчального закладу або установи), назва міста, країни, електронна пошта, ORCID.
 •   Через рядок: по центру, ВЕЛИКИМИ літерами, жирним шрифтом — назва статті.

Приклад:

В. Г. Скляренко,
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, м. Київ, Україна.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
http://orcid.org/0000-0002-0252-8131

СЛОВОТВІРНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРАСЛОВ’ЯНСЬКОЇ ЛЕКСИКИ (БЕЗСУФІКСНИХ ДІЄСЛІВ)

 • Анотації та ключові слова

Анотація українською мовою подається прямим шрифтом, 12 кеглем через рядок після інформації про авторів. Обсяг анотації — не менше ніж 1800 знаків. У наступному рядку потрібно подати ключові слова (5–7 одиниць).

У кінці статті, після переліку літератури й REFERENCES (джерел і SOURCES за наявності), подаються англійською мовою:

 • ліворуч — ім’я і прізвище (жирним шрифтом, за встановленими правилами транслітерації або за закордонним паспортом), науковий ступінь, учене звання, посада; у наступному рядку — місце роботи (назва навчального закладу або установи без скорочень), назва міста, електронна пошта, ORCID;
 • ліворуч, жирним шрифтом — назва статті;

– прямим шрифтом — анотація обсягом не менше ніж 1800 знаків і ключові слова (5–7 одиниць). Ключові слова англійською мовою повинні бути максимально точним перекладом українськомовних та відтворюватися в тій самій послідовності. Кількість ключових слів у переліку має бути однакова в українськомовній та англійськомовній анотаціях (якщо граматичні особливості мови не потребують іншого).
Приклад:
V. H. Skliarenko
Institute of Linguistics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
http://orcid.org/0000-0002-0252-8131

THE DERIVATIONAL RECONSTRUCTION OF COMMON SLAVIC LEXIS (SUFFIXLESS VERBS)
(текст анотації англійською мовою)

 • Власне текст статті, що містить вступ (поставлення проблеми, аналіз попередніх досліджень, дотичних до цієї праці), виклад основного матеріалу, результати й висновки.

Текст статті подавати через інтервал після українськомовної анотації.

 • Після тексту статті —  з інтервалами в один рядок між рубриками та їхніми назвами:

– УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ (в разі потреби);
– ЛІТЕРАТУРА;
– ДЖЕРЕЛА (в разі потреби);
– REFERENCES (список літератури для міжнародних баз даних);
– SOURCES (в разі потреби).

Якщо статтю написано англійською мовою, слід дотримуватися такої структури: 1) інформація про авторів, 2) назва статті, 3) анотація та ключові слова англійською мовою, 4) текст, 5) REFERENCES і (за потреби) SOURCES; 6) інформація про авторів, назва статті й анотація та ключові слова українською мовою.

Структура рецензії

 • Заголовок: прізвище та ініціали автора, назва рецензованої праці, жанр, місце, назва видавництва та рік публікації, загальна кількість сторінок:

 

Халіман О.
Граматика оцінки: морфологічні категорії української мови : монографія.
Харків : Майдан, 2019. 458 с.

 • Поставлення проблеми, пояснення актуальності рецензованої наукової праці. Предмет та об’єкт дослідження в рецензованій праці.
 • Опис структури праці, аналіз кожного зі складників (із зазначенням сторінок) з погляду реалізації поставлених завдань.
 • Висновки рецензента щодо наукової ваги дослідження відповідно до проведеного аналізу праці.
 • Перелік використаних джерел (за наявності інших, крім рецензованого).
 • Інформація про рецензента українською мовою:

 І. Шкіцька
Тернопільський національний економічний університет
м. Тернопіль, Україна
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
http://orcid.org/0000-0002-0252-8114

 • Інформація про рецензента англійською мовою:

 I. Shkitska
Ternopil national economic university
Ternopil, Ukraine
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
http://orcid.org/0000-0002-0252-8114

 • Заголовок англійською мовою:

Khaliman O.
the grammar of EVALUATION: MORPHOLOGICAL CATEGORIES IN THE UKRAINIAN LANGUAGE : Monograph.
Kharkiv : Maidan, 2019. 458 p.

 

Правила оформлення тексту

Текст статті або рецензії має бути оформлений відповідно до правил чинного правопису, за винятком ілюстративного матеріалу, що може відтворюватися згідно з оригіналом.
Мови публікацій — українська, англійська (UK або US, але лише один із варіантів), мови країн Європейського Союзу.
У тексті не можна використовувати стильові маркери.
Між ініціалами, між ініціалом та прізвищем потрібно ставити нерозривний проміжок (одночасне натискання клавіш Ctrl + Shift + пробіл) (напр.: Т. Б. Лукінова, О. О. Тараненко).
Текст може містити таблиці, графіки, зображення, діаграми тощо. Слід ураховувати можливе погіршення якості ілюстрацій у разі переведення їх у чорно-білі кольори.
Цифрові виноски використовують для уточнень і роз’яснень, які з певних причин не можна подати в самому тексті. Для покликань на літературу застосовують квадратні дужки, у яких зазначено відповідне джерело.

 

Вимоги до оформлення ілюстративного матеріалу

Словосполучення та слова, що їх використовують як приклади, слід подавати курсивом без лапок. Наприклад:
Запозичення тренд увійшло в розмовну практику в 90-ті роки ХХ століття.
Увага! Між словами чи словосполученнями, що наводяться як приклади і набрані курсивом, розділові знаки «,» «;» «:», «!», «?» а також круглі, квадратні і фігурніні дужки (  ), [  ], {  }, лапки « », ‟ ”,   ‛  ʼ       мають бути набрані прямим шрифтом, а не курсивом.  
 Наприклад:
вінок (вінець), калина: носити вінок (калину); «spotkał te podlotki» і т.ін.

Речення-ілюстрації подають прямим світлим шрифтом у лапках.

Фонеми, морфеми, символи подають жирним шрифтом. Наприклад:
У жінок більшість зафіксованих пауз гезитації — 65% — заповнена різноманітними звуками (на зразок і-і, е-е, ем, у-у тощо).

Цитати слід наводити в лапках. Наприклад: А. Архангельська зазначає: «У польському суспільстві перед другою світовою війною використання чоловічої назви замість жіночої визначалося як варварство» [Архангельська : 79].

За наявності лапок усередині цитати використовують такі різновиди лапок: «Ця повість побачила світ у паризькому емігрантському виданні ‟Современные записки”».

Потрібне слово виділяють світлим курсивом: «І глянеш, як хазяїн домовитий, По своїй хаті і по своїм полі».

Назви також слід подавати в лапках: «Слово о полку Ігоревім».

Значення слів (у дослідженнях діалектологічного, етимологічного спрямування тощо) наводять в одинарних верхніх (семантичних) лапках ‛...’ (напр.: нетяга ‛людина без тяглової худоби’).

Слід чітко диференціювати довге тире (—), середнє тире (–) і дефіс (-). Напр.: «Валентність — це...», 5–10 с., 2008–2009 рр., Х–ХІ ст. (для цифрових позначень); але: синоніми-конверсиви, не сьогодні-завтра.
Авторські пропуски цитованого тексту позначають трьома крапками в ламаних дужках <...>.

Покликання на літературу в тексті потрібно подавати в квадратних дужках: прізвище автора (або перше слово назви джерела), рік видання (якщо є покликання на різні праці автора), двокрапка (перед нею  пропуск), номер (номери) сторінки. Наприклад: [Булаховський]; [Семиколєнова : 31]; [Жайворонок 2018 : 55–56]; [Колесник 2005а : 4–5; Колесник 2005б : 31]; [Слов’янський : 265]; [Lakoff : 105].
Довгі назви видань, створених колективами авторів, можна подавати у вигляді абревіатур. Якщо видання має кілька томів, частин, випусків тощо, це відбивається в покликанні: Słownik prasłowiański, tom I — [SP I].
Наприклад:
Багато хто виводить ім’я від дієслова [Meillet II 1905 : 216; Кузнецов 1954 : 30; SP I 1974 : 383; Králik 2015 : 83].

Крім власне літератури, автор може зазначати джерела (sources), звідки взято ілюстративний матеріал. Покликання на джерела подається в круглих дужках: скорочена назва джерела, кома, номер сторінки або аркуша: (В–1, 45), (Лист, арк. 1). У переліку джерел скорочення слід розшифровувати. Скорочення мають бути ідентичними протягом усього тексту та збігатися із зазначеними в прикінцевому переліку джерелами.
Наприклад:
На наш погляд, псл. *stegno буквально означало ‛те, що покривається одягом’ (пор. Изб. : 121);

<…> хрестяться й моляться у звичайні дні й у критичних ситуаціях усі віруючі поліщуки: а йа поῐ|ду помо|л’ен’ку/ пр’і|ду ў |хату/ перехреш|чус’ (ГМ–1 : 87).

У разі покликання на архівні документи внутрішньотекстове посилання потрібно подавати в круглих дужках так: назва архіву, номер фонду, опису, справи та номер аркуша: (ЦДІАЛ. Ф. 101. Оп. 4. Спр. 812. Арк. 1). Підрядкове посилання: Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної Республіки // ЦДАВО України (Центр держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 8–12. Копія ; Ф. 1063. Оп. 3. Спр. 1–3. У переліку джерел абревіатури також мають бути розшифровані, із зазначенням загальної кількості аркушів у документі.

Правила оформлення літератури

Видання мають бути подані в алфавітному порядку (спочатку кириличні, після них — латинські, наприкінці — інші). Бібліографічний список оформляється за ДСТУ 8302:2015.

Докладну інформацію про правила оформлення літератури та джерел можна знайти у вкладеному файлі.

Рецензування статей — анонімне. Відхилені статті редколегія не повертає.

Вкладення:
Скачати цей файл (Rules_2021.pdf)Rules_2021.pdf[ ]546 Кб637 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи