Нові правила оформлення публікацій у журналі «Мовознавство»

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

Редакційна колегія оцінює актуальність запропонованої праці, її наукову новизну, зміст викладу основних засад дослідження, висновків та узагальнень. Матеріали проходять перевірку на плагіат і самоплагіат.

Редколегія залишає за собою право відхилити поданий матеріал або повернути на доопрацювання.

Текст статті слід подавати в електронній версії (у розширеннях .rtf і .pdf) на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Назва файла має містити прізвище принаймні одного з авторів та назву жанру: Voloskovets_stattya, Voloskovets_khronika тощо.

Увага! Сторінки оригіналу статті, починаючи з другої, мають бути пронумеровані у правому верхньому куті.

В окремому документі (заявці) автори подають інформацію про себе: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, учене звання, науковий ступінь — українською й англійською мовами, а також електронну пошту та контактні телефони. Назва файла має містити прізвище одного з авторів: Malash_zayavka.

Не вичитані автором тексти (з фактичними або технічними помилками) до розгляду не приймаються.

Технічні правила оформлення статті Загальні вимоги

  1. Обсяг — до 40 тис. друкованих знаків (з проміжками між словами).
  2. Шрифт — Times New Roman, кегль 14, через півтора інтервала. Якщо використано інший шрифт, необхідно подати його окремим файлом.

Структура статті

Заголовок статті та інформація про авторів

Перший рядок: ліворуч, — класифікаційний індекс УДК (за бажанням автора). Через рядок: жирним шрифтом, 14 кегль — ініціали та прізвище автора,

звичайним шрифтом, 12 кегль — місце роботи (повна офіційна назва навчального закладу або установи), назва міста, країни, електронна пошта, ORCID.

Через рядок: по центру, ВЕЛИКИМИ літерами, жирним шрифтом — назва статті.

Приклад:

В. Г. Скляренко,

Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України м. Київ, Україна.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. http://orcid.org/0000-0002-0252-8131

СЛОВОТВІРНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРАСЛОВ’ЯНСЬКОЇ ЛЕКСИКИ (БЕЗСУФІКСНИХ ДІЄСЛІВ)

Анотації та ключові слова

Анотація українською мовою подається прямим шрифтом, 12 кеглем через рядок після інформації про авторів. Обсяг анотації — не менше ніж 1800 знаків. У наступному рядку потрібно подати ключові слова (5–7 одиниць).

У кінці статті, після переліку літератури, джерел і довідкових видань (за наявності) (українською та англійською), подаються англійською мовою:

ліворуч — ім’я і прізвище (жирним шрифтом, за встановленими правилами транслітерації або за закордонним паспортом), науковий ступінь, учене звання, посада; у наступному рядку — місце роботи (назва навчального закладу або установи без скорочень), назва міста, електронна пошта, ORCID;

ліворуч, жирним шрифтом — назва статті;

– прямим шрифтом — анотація обсягом не менше ніж 1800 знаків і ключові слова (5–7 одиниць). Ключові слова англійською мовою повинні бути максимально точним перекладом українськомовних та відтворюватися в тій самій послідовності. Кількість ключових слів у переліку має бути однакова в українськомовній та англійськомовній анотаціях (якщо граматичні особливості мови не потребують іншого).

Приклад:

V. H. Skliarenko

Institute of Linguistics of the National Academy of Sciences of Ukraine Kyiv, Ukraine.

E-mail: SklіЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. http://orcid.org/0000-0002-0252-8131

THE DERIVATIONAL RECONSTRUCTION OF COMMON SLAVIC LEXIS (SUFFIXLESS VERBS)

(текст анотації англійською мовою)

Власне текст статті, що містить вступ (поставлення проблеми, аналіз попередніх досліджень, дотичних до цієї праці), виклад основного матеріалу, результати й висновки.

Текст статті подавати через інтервал після українськомовної анотації.

Після тексту статті — з інтервалами в один рядок між рубриками та їхніми назвами:

  • ЛІТЕРАТУРА;
  • ДЖЕРЕЛА (в разі потреби);
  • REFERENCES (список літератури для міжнародних баз даних);
  • SOURCES (в разі потреби).

Якщо статтю написано англійською мовою, слід дотримуватися такої структури: 1) інформація про авторів, 2) назва статті, 3) анотація та ключові слова англійською мовою, 4) текст, 5) REFERENCES і (за потреби) SOURCES; 6) інформація про авторів, назва статті й анотація та ключові слова українською мовою.

Структура рецензії

Заголовок: прізвище та ініціали автора рецензованої праці, її назва , жанр, місце і назва видавництва та рік публікації, загальна кількість сторінок:

Халіман О.

ГРАМАТИКА ОЦІНКИ: МОРФОЛОГІЧНІ КАТЕГОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : МОНОГРАФІЯ.

Харків : Майдан, 2019. 458 с.

Поставлення проблеми, пояснення актуальності рецензованої наукової праці.

Предмет та об’єкт дослідження в рецензованій праці.

Опис структури праці, аналіз кожного зі складників (із зазначенням сторінок) з погляду реалізації поставлених завдань.

Висновки рецензента щодо наукової ваги дослідження відповідно до проведеного аналізу праці.

Перелік використаних джерел (за наявності інших, крім рецензованого). Інформація про рецензента українською мовою:

І. Шкіцька

Тернопільський національний економічний університет м. Тернопіль, Україна

Електронна поштЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. http://orcid.org/0000-0002-0252-8114

Інформація про рецензента англійською мовою:

I. Shkitska

Ternopil national economic university Ternopil, Ukraine

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. http://orcid.org/0000-0002-0252-8114

Заголовок англійською мовою:

Khaliman O.

THE GRAMMAR OF EVALUATION: MORPHOLOGICAL CATEGORIES IN THE UKRAINIAN LANGUAGE : MONOGRAPH.

Kharkiv : Maidan, 2019. 458 p.

Правила оформлення тексту

Текст статті або рецензії має бути оформлений відповідно до правил чинного правопису, за винятком ілюстративного матеріалу, що може відтворюватися згідно  з оригіналом.

Мови публікацій — українська, англійська (UK або US, але лише один із варі- антів).

У тексті не можна використовувати стильові маркери.

Між ініціалами, між ініціалом та прізвищем потрібно ставити нерозривний проміжок (одночасне натискання клавіш Ctrl + Shift + пробіл) (напр.: Т. Б. Лукінова, О. О. Тараненко).

Текст може містити таблиці, графіки, зображення, діаграми тощо. Слід ураховувати можливе погіршення якості ілюстрацій у разі переведення їх у чорно-білі кольори.

Цифрові виноски використовують для уточнень і роз’яснень, які з певних причин не можна подати в самому тексті. Для покликань на літературу застосовують квадратні дужки, у яких зазначено відповідне джерело. У рецензії покликання на рецензовану працю потрібно подавати в круглих дужках із зазначенням сторінок (с. 45), (с. 100–107).

 

Вимоги до оформлення ілюстративного матеріалу

Словосполучення та слова, що їх використовують як приклади, слід подавати курсивом без лапок.

Наприклад:

Запозичення тренд увійшло в розмовну практику в 90-ті роки ХХ століття.

Увага! Між словами чи словосполученнями, що наводяться як приклади і на- брані курсивом, розділові знаки «,» «;» «:», «!», «?» а також круглі, квадратні і фігур- ніні дужки ( ), [ ], { }, лапки « », ‟ ”,  ‛ ʼ      мають бути набрані прямим шрифтом, а не курсивом.

Наприклад:

вінок (вінець), калина: носити вінок (калину); «spotkał te podlotki» і т.ін.

Речення-ілюстрації подають прямим світлим шрифтом у лапках. Фонеми, морфеми, символи подають жирним шрифтом.

Наприклад:

У жінок більшість зафіксованих пауз гезитації — 65% — заповнена різноманіт-

ними звуками (на зразок і-і, е-е, ем, у-у тощо).

Цитати слід наводити в лапках.

Наприклад:

А. Архангельська зазначає: «У польському суспільстві перед другою світовою війною використання чоловічої наз- ви замість жіночої визначалося як варварство» [Архангельська : 79].

За наявності лапок усередині цитати використовують такі різновиди лапок: «Ця повість побачила світ у паризькому емігрантському виданні ‟Современные запис- ки”».

Потрібне слово виділяють світлим курсивом: «І глянеш, як хазяїн домовитий, По своїй хаті і по своїм полі».

Назви також слід подавати в лапках: «Слово о полку Ігоревім».

Значення слів (у дослідженнях діалектологічного, етимологічного спрямування тощо) наводять в одинарних верхніх (семантичних) лапках ‛...’ (напр.: нетяга ‛лю- дина без тяглової худоби’).

Слід чітко диференціювати довге тире (—), середнє тире (–) і дефіс (-). Напр.:

«Валентність — це...», 5–10 с., 2008–2009 рр., Х–ХІ ст. (для цифрових позначень); але: синоніми-конверсиви, не сьогодні-завтра.

Авторські пропуски цитованого тексту позначають трьома крапками в ламаних дужках <...>.

Покликання на літературу в тексті потрібно подавати в квадратних дужках: прізвище автора (або перше слово назви джерела), рік видання (якщо є покликання на різні праці автора), двокрапка (перед нею пропуск), номер (номери) сторінки.

Наприклад:

[Булаховський]; [Семиколєнова : 31]; [Жайворонок 2018 : 55–56]; [Ко- лесник 2005а : 4–5; Колесник 2005б : 31]; [Слов’янський : 265]; [Lakoff : 105].

Довгі назви видань, створених колективами авторів можна подавати у вигляді абревіатур або наводити перші 1–3 слова назви з трикрапкою після них. Якщо видання має кілька томів, частин, випусків тощо, це відбивається в покликанні: Słownik prasłowiański, tom I — [SP I], Індоєвропейська спадщина в лексиці слов’янських, балтійських і романських мов: словотвірні та семантичні зв’язки і процеси — [Індоєвропейська спадщина…].

Наприклад:

Багато хто виводить ім’я від дієслова [Meillet II 1905 : 216; Кузнецов 1954 : 30; SP I 1974 : 383; Králik 2015 : 83].

Крім власне літератури, автор може зазначати джерела (sources), звідки взято ілюстративний матеріал. Покликання на джерела подається  в  круглих  дужках: скорочена назва джерела, кома, номер сторінки або аркуша: (В–1, 45), (Лист, арк. 1). У переліку джерел скорочення слід розшифровувати. Скорочення мають бути ідентичними протягом усього тексту та збігатися із зазначеними в прикінцевому переліку джерелами.

Наприклад:

На наш погляд, псл. *stegno буквально означало ‛те, що покривається одягом’ (пор. Изб. : 121);

<…> хрестяться й моляться у звичайні дні й у критичних ситуаціях усі віруючі поліщуки: а йа поῐ|ду помо|л’ен’ку/ пр’і|ду ў |хату/ перехреш|чус’ (ГМ–1 : 87).

У разі покликання на архівні документи внутрішньотекстове посилання потрібно подавати в круглих дужках так: назва архіву, номер фонду, опису, справи та номер аркуша: (ЦДІАЛ. Ф. 101. Оп. 4. Спр. 812. Арк. 1). Підрядкове посилання: Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної Республіки // ЦДАВО Украї- ни (Центр держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 8–12. Копія ; Ф. 1063. Оп. 3. Спр. 1–3. У переліку джерел абревіатури також мають бути розшифровані, із зазначенням загальної кількості аркушів у документі.

Правила оформлення літератури

Видання мають бути подані в алфавітному порядку (спочатку кириличні, після них — латинські, наприкінці — інші). Бібліографічний список оформляється за ДСТУ 8302:2015.

Докладну інформацію про правила оформлення літератури та джерел можна знайти на сайті журналу (https://movoznavstvo.org.ua/).

Рецензування статей — анонімне. Відхилені статті редколегія не повертає.

 

Вкладення:
Скачати цей файл (pravyla_oformlennya.pdf)pravyla_oformlennya.pdf[ ]550 Кб181 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи