2017 №3 травень-червень


СТАТТІ                                                     CONTENTS


  Титул, зміст №3 2017   Contents №3, 2017
  Скляренко В. Г. До питання про «руські письмена» в Житії Костянтина Філософа   Skliarenko V. Н.  On the «Rus'ian letters» mentioned in the Biography of Constantine the Philosopher
  Тараненко О. О. Активізація змін у межах явища мовної варіантності в українській літературній мові новітнього періоду (кінець ХХ - початок ХХІ ст.)   Taranenko О. О.  Intensification of changes in linguistic variation in standard Ukrainian of the modem period (the endof20thand the beginning ofthe 21st с.)
  Ярмак В. І. Загальнонаукові виміри дослідження претеритальних форм дієслова в сербському художньому дискурсі   Yarmak  V. І.  General  parameters ofthe study ofpreterite  verb forms in Serbian literary discourse   
  Пономаренко В. П. А. П. Непокупний і романістика (спогадийміркування)   Ponomarenko V. Р. А. Р. Nepokupnyi and Romance philology (reminiscences and reflections)
  Дочу А. Р. Тюркські мовні контакти і запозичення в литовській мові, або Продовження мовознавчих досліджень А. П. Непокупного   Dochu А. R. Turkic language contacts and loan words in Lithuanian: continuing А. Р. Nepokupnyi' s linguistic studies   
  Компанцева Л. Ф. Соціальні мережі в когнітивна-прагматичному вимірі

 

Kompantseva L. F. Social networks from cognitive-pragmatic viewpoint 
  Грицевич Ю. В. Дифтонгічні рефлекси *о в західнополіських фольклорних текстах   Hrytsevych  Yu. V.  Diphtongal reflexes of *о in Westem Polissian folklore texts

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Потапенко С. Скляренко А., Скляренко О. Артикль в сфере ономастики   Potapenko S. Skliarenko A., Skliarenko O. The article in onomastics

 

 


 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2017

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2017