2017 №3 травень-червень


СТАТТІ                                                     CONTENTS


 

Титул, зміст №3 2017

  Contents №3, 2017
  Скляренко В. Г. До питання про «руські письмена» в Житії Костянтина Філософа  

Skliarenko V. Н.  On the «Rus'ian letters» mentioned in the Biography ofConstantine the Philosopher

  Тараненко О. О. Активізація змін у межах явища мовної варіантності в українській літературній мові новітнього періоду (кінець ХХ - початок ХХІ ст.)  

Taranenko О. О.  Intensification of changes in linguistic variation in standard Ukrainian of the modem period (the endof20thand the beginning ofthe 21st с.)

  Ярмак В. І. Загальнонаукові виміри дослідження претеритальних форм дієслова в сербському художньому дискурсі  

Yarmak  V. І.  General  parameters ofthe study ofpreterite  verb forms in Serbian literary discourse   

  Пономаренко В. П. А. П. Непокупний і романістика (спогадийміркування)  

Ponomarenko V. Р. А. Р. Nepokupnyi and Romance philology (reminiscences and reflections)

  Дочу А. Р. Тюркські мовні контакти і запозичення в литовській мові, або Продовження мовознавчих досліджень А. П. Непокупного  

Dochu А. R. Turkic language contacts and loan words in Lithuanian: continuing А. Р. Nepokupnyi' s linguistic studies   

  Компанцева Л. Ф. Соціальні мережі в когнітивна-прагматичному вимірі   Kompantseva L. F. Social networks from cognitive-pragmatic viewpoint 
 

Грицевич Ю. В. Дифтонгічні рефлекси *о в західнополіських фольклорних текстах

 

Hrytsevych  Yu. V.  Diphtongal reflexes of *о in Westem Polissian folklore texts

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Потапенко С. Скляренко А., Скляренко О. Артикль в сфере ономастики   Snytko О. Schurnarova N. Р. Sociolinguistics

 

 


 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2017

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2017

   

 


 

Log in or Sign up