2017 №2 березень-квітень


СТАТТІ                                                     CONTENTS


 

Титул, зміст №2 2017

    Contents №2, 2017
 

Єрмоленко С. С. Особливості реалізації геортонімів у контексті народно-календарних прислів'їв

  Yermolenko S. S.   Between grammar and myth: realization ofheortonyms within folk calendar proverbs
  Черниш Т. О. До питання про множинність вирішень в етимологізуванні   Chernysh Т. О. The problem ofplurality of solutions in etymological research
 

Радзієвська Т. В. Прагматичне варіювання в дискурсі: щоденникові записи Сергія Єфремова

  Radziievska Т. V. Pragmatic variation in discourse: diary records of Serhiy Yefremov
  Ніколаєнко Л. І. Семантика і валентність дієслів семантичного поля «співчуття»   Nikolaienko L. І.  Semantics and combinatory  properties of verbs belonging to the «Compassion» semantic field
  Казимирова І. А. Прикладна лінгвотермінографія в типологічному аспекті   Kazymyrova І. А.  Applied linguoterminography in typological aspect
  Тимошук Р. П., Сосновський В. Нові підходи до створення сучасних фразеологічних словників   Tymoshuk R. Р., Sosnovskyi W. New approachts in compiling
phraseological dictionaries

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Снитко О. Шумарова Н. П. Соціолінгвістика   Snytko О. Schurnarova N. Р. Sociolinguistics

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ                           SCIENTIFIC LIFE


  Хроніка   News items

 

 


 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2017

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2017