2016 №6 листопад-грудень


СТАТТІ                                                     CONTENTS


  Титул, зміст №6 2016   Contents №6, 2016
  Тараненко О. О. Активізація тенденцій до аналітизму versus до синтетизму в сучасній українській літературній мові   Taranenko О. О. Activation of tendencies towards analytism versus synthetism in the modem Ukrainian standard language
  Бацевич Ф. С. Методологічні засади сучасної лінгвістичної прагматики   Batsevych F. S. Methodological foundations of modem linguistic pragmatics
  Кондратенко Н. В. Українська політична лінгвістика в Україні: фундаментальні і прикладні проблеми   Kondratenko N. V. Ukrainian political linguistics in Ukraine:
fundamental and applied problems
  Васильєва Л. П. Соціолінгвістика в південнослов’янських країнах   Vasylieva L. P. Sociolinguistics in South Slavic countries
  Купріянов Є. В., Широков В. А. Лексична неоднозначність іспанських мовних одиниць як об ’ єкт теорії семантичних станів   Kupriianov Ye. V., Shyrokov V. A. Lexical ambiguity of the Spanish lexical units as an object of the theory of semantic states
  Пономаренко С. С. Класифікаційні типи морфонологічних моделей в українській мові   Ponomarenko S. S. Classification types of morphonology models in the Ukrainian language
  Коць Т. А. Публіцистичний стиль як джерельна база дослідження історичної змінності мовної норми   Kots T. A. Journalistic style as a source base for the study
of the historical variability of linguistic norms
  Жаборюк О. А. Психогенез versus онтогенез   Zhaboriuk O. A. Psychogenesis verat« ontogenesi

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Єрмоленко С. С. Мойсієнко А. Народна загадка в текстово-дискурсивному вимір   Yermolenko S. S. MoisiienkoA. Folk riddle: textual discursive aspect

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ                          SCIENTIFIC LIFE


  Зміст журналу «Мовознавство» за 2016 рік   Contents of «Movoznavstvo» journal for 2016

 


 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2016

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2016

   

 


 

Вкладення:
Скачати цей файл (zmist_2016_5.pdf)zmist_2016_5.pdf[ ]97 Кб189 Завантаження