2016 №3 травень-червень


СТАТТІ                                                     CONTENTS


  Титул, зміст №3, 2016   Contents №3, 2016
  Ажнюк Л. В. Типологія об’єктів лінгвістичної експертизи і методика їх дослідження   AzhniukL. v. The typology of objects and the methods
of the linguistic expert examination
  Белей Л. Л. Мовне очуднення як інструмент маніпулятивного творення «русинської» мови   Beley L. L. Linguistic defamiliarization as an instrument
of manipulative creation ofthe«Rusyn» language
  Ніколаєнко Л. І. Оцінка в мовній концептуалізації емоцій
групи «Співчуття
  Nikolaienko L. I. Assessment in the linguistic conceptualization
of emotions of the group of «Compassion»
  Пелипенко О. А. Засоби номінації малих сукупностей в українській та іспанській мовах   Pelypenko O. A. Means of nomination of small collections
in Ukrainian and Spanish
  Шестопал О. С. Наголошення інфінітивів у «Енеїді» І. П. Котляревського   Shestopal O. S. Accentuation of Infinitives in Ivan Kotlarevsky’s «Aeneid»
  Дочу А. Р. Тюркізми в англійській та інших індоєвропейських мовах   Dochu A. R. Turkisms in English and other Indo-European language
  Ідзьо М. В. Фразеологічні одиниці як засоби мовної експресивізації в текстах сучасних польських ЗМІ   Idzo M. V. Phraseological units as a means of language expression in the contemporary Polish media

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Тараненко О. Півторак Г. Історико-лінгвістична славістика:
Вибрані праці
  Taranenko O. Pivtorak H. Historikal linguistic slavistic studies:
Selected works

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ                          SCIENTIFIC LIFE


   Іван Андрійович Стоянов    Ivan Andrijovych Stojanov

 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2016

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2016