2016 №2 березень-квітень


СТАТТІ                                                     CONTENTS


  Титул, зміст №2 2016   Contents, №2 2016
  Ажнюк Б. М. Європейські засади мовної політики   Azhniuk B. M. European principles of language policy
  Тараненко О. О. Нові явища у фонетиці сучасної української літературної мови (кінець XX—початок XXI ст.   Taranenko O. O. New phenomena in the phonetics of the contemporary Ukrainian language (based on the late 20th — early 21st century Ukrainian language materials
  Коць Т. А. Варіантність морфологічних форм іменника в прескрипціях і мовній практиці другої половини XX ст.   Kots T. A. Variability of morphological forms of nouns in prescriptions and language practice of the second half of the 20th century
  Даниленко Л. І. Погода і pohoda у світлі української та чеської мов   Danylenko L. I. Nominations of weather in the Ukrainian
and Czech languages
  Жаборюк О. А. Білінгвізм крізь призму онтогенезу   Zhaboriuk O. A. Bilingualism viewed through the prism of ontogenesi

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Verbych S. Багамольнікава H. А. Тапанімія Гомельшчыны:
структурна-семантычная характарыстыка
  Verbych S. Багамольнікава H. А. Тапанімія Гомелыпчыны:
структурна-семантычная характарыстыка
  Приходько А. Козлова Т. О. Іконічність у лексиці індоєвропейської прамови   PrykhodkoA. Kozlova T. О. Iconicity in the Indo-European parent language
  Валюх 3. Вакуленко М. О. Українська термінологія:
комплексний лінгвістичний аналіз
  Valiukh Z. Vakulenko M. O. Ukrainian terminology:
an integrated linguistic analysi

 

 

 Зміст журналу «Мовознавство» за 2016 рік


 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2016

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2016