2015 №1 січень-лютий


СТАТТІ                                                     CONTENTS


  Титул, зміст №1 2015   Contents, №1 2015
  Тараненко О. О. Словотворення української мови в аспекті її сучасних системно-нормотворчих тенденцій (кінець XX— початок XXI ст.). І   Taranenko О. О. Word-building processes in the contemporary Ukrainian
language from point of view its systematic and normative tendencie
  Стишов О. А. Основні джерела поповнення фразеологічного складу української мови кінця XX—початку XXI століт   Styshov O. A.  Main sources of refill of phraseological scene in Ukrainian
at the end XX—beginning XXI Centur
  Селігей П. О. Народжується текст   SeliheyP. O. The text are boming
  Васильєва Л. П. Соціолінгвістична оцінка мовної ситуації в Чорногорії (кінець XX—початок XXI ст.)   Vasylieva L. P. Sociolinguistic estimation of the lingual situation
in Montenegro
  Подсікера Т. В. Генетичний склад давньоанглійської кулінарної лексики   Podsikera Т. V. Genetic composition of the Old English culinary vocabulary
 
  Комарницька О. І. Моделі та методи лінгвістичного аналізу тексту в системах оцінювання знань   Komarnytska О. I. Models and Methods of text linguistic analysis
in knowledge evalution systems

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


. Дорошенко С. Гендерна лінгвістика в Україні: історія, теоретичні засади, дискурсивна практика   Doroshenko S. Gender linguistics in Ukraine: history, theoretical principles
and discours
 

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ                          SCIENTIFIC LIFE


. Євген Степанович Отін   Evgen Stepanovych Otin
  Дисертаційні роботи з мовознавства   Dissertations on linguistic (research themes)


 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2015

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2015