Титул, зміст №6 2022

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИИ ЖУРНАЛ ІНСТИТУТУ МОВОЗНАВСТВА ім. О. О. ПОТЕБНІ ТА УКРАЇНСЬКОГО МОВНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ФОНДУ НАН УКРАЇНИ

листопад-грудень №6 2022
ЗАСНОВАНИЙ У СІЧНІ 1967 РОКУ ВИХОДИТЬ ОДИН РАЗ НА ДВА МІСЯЦІ


DOI 10.33190/0027-2833-317-2022-6

ЗМІСТ

Широков В. А. Зміна парадигмального вектора сучасного мовознавства: деякі методологічні міркування ........ 3
Ажнюк Б. М. Мовна політика в Україні і перспективиєвроінтеграції ............................ 15
Ярмак В. І. Тетяна Борисівна Лукінова — відома українська славістка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Шевченко Л. Л. Деякі аспекти мовного втілення текстовихконцептів .......................................................48

РЕЦЕНЗІЇ

Струганець Л. Кононенко В. Прагматика художнього тексту: пошуки новостилю : монографія . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64


НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Хроніка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Зміст журналу «Мовознавство» за 2022 рік . . . . . . . . . . . . . . . 81

 

 


CONTENTS

Shyrokov V. A. Change of paradigmatic vector in modern linguistics: some methodological considerations 3
Azhniuk B. M. Language policy in Ukraine and the prospects of European integration . 15
Yarmak V. I. Tetyana Borysivna Lukinova — a noted Ukrainian Slavist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Shevchenko L. L. Some aspects of language realization of textual concepts ................ 48


REVIEWS

Struhanets L. Kononenko V. The pragmatics of artistic text:search for new style : a monograph .......... 64

SCIENTIFIC LIFE

News items .................. 69
Table of contents of the «Movoznavstvo» journal 2022 issues .................. 81

 

Вкладення:
Скачати цей файл (zmist_2022_6.pdf)zmist_2022_6.pdf[ ]137 Кб9 Завантаження
Скачати цей файл (zmist_2022_6_EN.pdf)zmist_2022_6_EN.pdf[ ]84 Кб9 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи