Титул, зміст №3 2022

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИИ ЖУРНАЛ ІНСТИТУТУ МОВОЗНАВСТВА ім. О. О. ПОТЕБНІ ТА УКРАЇНСЬКОГО МОВНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ФОНДУ НАН УКРАЇНИ

травень-червень №3 2022
ЗАСНОВАНИЙ У СІЧНІ 1967 РОКУ ВИХОДИТЬ ОДИН РАЗ НА ДВА МІСЯЦІ


DOI 10.33190/0027-2833-317-2022-3

ЗМІСТ

Селігей П. О. Англійська мова та її майбутнє: три сценарії . . . . . 3
Радзієвська Т. В. Топонім і художнє текстотворення . . . . . . . . . 15
Вербич С. О. Лінгвокультурологічне тлумачення ойконімів: у пошуках істини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Межжеріна Г. В. «И побѣди радимичѣ Волъчии Хвостъ»: семантико-мотиваційна реконструкція неофіційного антропоніма. 2 . . . . . 47
Богдан С. К. Мовноетикетна поведінка Петра Косача в епістолярному спілкуванні з дружиною: звертання . . . . . . . . 64

РЕЦЕНЗІЇ

Малаш О. Кулик В. Мовна політика в багатомовних країнах: закордонний досвід та його придатність для України . . . . . . . 78

 


CONTENTS

Selihey P. О. English and its future: three scenarios ...................... 3
Radziievska T. V. Тoponyms and artistic text formation ................. 15
Verbych S. O. Linguocultural interpretation of oikonyms:quest for the truth ............... 23
Mezhzherina H. V. «И побѣди радимичѣ Волъчии Хвостъ»: semantic-motivational reconstruction of an informal anthroponym. 2 ........... 47
Bohdan S. K. Petro Kosach's linguistic etiquette of epistolary communication with his wife: addressing forms . . . . . . . . 64

REVIEWS

Malash O. Kulyk V. Language policy in multilingual countries. Foreign experience and its suitability for Ukraine ........ 78

 

Вкладення:
Скачати цей файл (zmist_2022_3.pdf)zmist_2022_3.pdf[ ]121 Кб45 Завантаження
Скачати цей файл (zmist_2022_3EN.pdf)zmist_2022_3EN.pdf[ ]116 Кб43 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи