Титул, зміст №2 2022

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИИ ЖУРНАЛ ІНСТИТУТУ МОВОЗНАВСТВА ім. О. О. ПОТЕБНІ ТА УКРАЇНСЬКОГО МОВНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ФОНДУ НАН УКРАЇНИ

березень-квітень №2 2022
ЗАСНОВАНИЙ У СІЧНІ 1967 РОКУ ВИХОДИТЬ ОДИН РАЗ НА ДВА МІСЯЦІ


DOI 10.33190/0027-2833-317-2022-2

ЗМІСТ

Мізін К. І. Корпусний профіль слова як перспективний інструмент перекладача . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Межжеріна Г. В. «И побѣди радимичѣ Волъчии Хвостъ»: семантико-мотиваційна реконструкція неофіційного антропоніма. 1 . . . . . 22
Ажнюк Л. В. Погроза як об’єкт лінгвістичної експертизи . . . . . . 41
Дочу А. Р. Кодифікація кримськотатарської мови: досвід
загрожених мов Європи та світу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

РЕЦЕНЗІЇ

Мірченко М. Синтаксис української мови : хрестоматія . . . . . . 70
Мізін К. Потапенко С. И. Когнитивная медиа-риторика: бытование конфликта-кризиса в англоязычных интернет-новостях . . . . . . 74
Ліпич В. Коца Р. Динаміка лексико-словотвірних типів складних прикметників в українській мові . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Орест Борисович Ткаченко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

 

 


CONTENTS

Mizin K. I. The corpus profile of a word as a translator’s perspective tool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Mezhzherina H. V. «И побѣди радимичѣ Волъчии Хвостъ»: semantic-motivational reconstruction of an informal anthroponym. 1 .  . . . . . . . 22
Azhniuk L. V. Threat as an object of forensic . . . . . . . . . . . 41
Dochu A. R. Codification of the Crimean Tatar language: the experience of the endangered languages of Europe and the world . . . . . 63


REVIEWS

Mirchenko M. Syntax of Modern Ukrainian: a reader . . . . . . 70
Mizin K. Potapenko S. I. Cognitive Media Rhetorics: Conflict crisis in English online news . . . . . . . . . . . . . 74
Lipych V. Kotsa R. Dynamics of the lexical word-building types of complex adjectives in the Ukrainian language . . . . . . . 77

SCIENTIFIC LIFE

Orest Borysovych Tkachenko . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

 

 

Вкладення:
Скачати цей файл (zmist_2_2022.pdf)zmist_2_2022.pdf[ ]134 Кб51 Завантаження
Скачати цей файл (zmist_2_2022EN.pdf)zmist_2_2022EN.pdf[ ]105 Кб42 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи