Титул, зміст №1 2022

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИИ ЖУРНАЛ ІНСТИТУТУ МОВОЗНАВСТВА ім. О. О. ПОТЕБНІ ТА УКРАЇНСЬКОГО МОВНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ФОНДУ НАН УКРАЇНИ

Січень-Лютий №1 2022
ЗАСНОВАНИЙ У СІЧНІ 1967 РОКУ ВИХОДИТЬ ОДИН РАЗ НА ДВА МІСЯЦІ


DOI 10.33190/0027-2833-317-2022-1

ЗМІСТ

Півторак Г. П. «Руська» канцелярська мова у Великому Князівстві Литовському: формування,
державний статус, діалектні впливи .................................................................................3
Гентшель Ґ., Тараненко О. О. Двомовність чи трикодовість: українська мова, російська мова і
«суржик» в Україні ........................................................................................................21
Єрмоленко С. С. Власні імена як природна категорія: провербіальні колокації з культурними іменами
в аспекті дослідження епонімії
(Yermolenko S. S. Proper names as a natural category: proverbial phrases with cultural names from
the perspective of eponymy
research) .......................................................................................................................51
Пашкова Н. І. Архітектурні назви, мотивовані дієсловом
*stati /staviti, в українській мові та мовах балкано-слов’янського континууму ..................68

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Веслав Борись ..............................................................................................................81

 


CONTENTS

Pivtorak H. P. The «Rusian» (Ruthenian) chancellery language
in the Grand Principality of Lithuania: formation, state status,
and dialect influences . . . . . . . ................................................ . . . . . . . . . . . . . . .3
Hentschel G., Taranenko O. O. Bilingualism or tricodalism: Ukrainian, Russian and «suržyk»
in Ukraine . . . . ............................................................................................... . . . . 21
Yermolenko S. S. Proper names as a natural category: proverbial phrases
with cultural names from the perspective of eponymy research . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 51
Pashkova N. I. Architectural names deriving from theverb *stati/ staviti in the languages
of the Balkan-Slavic continuum . .......................................................................... . . 68

 

SCIENTIFIC LIFE

Wiesław Boryś ...................................................................................................... 81


Вкладення:
Скачати цей файл (zmist_2022_1EN.pdf)zmist_2022_1EN.pdf[ ]96 Кб72 Завантаження
Скачати цей файл (zmist_2022_1UA.pdf)zmist_2022_1UA.pdf[ ]127 Кб61 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи