Титул, зміст №6 2021

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИИ ЖУРНАЛ ІНСТИТУТУ МОВОЗНАВСТВА ім. О. О. ПОТЕБНІ ТА УКРАЇНСЬКОГО МОВНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ФОНДУ НАН УКРАЇНИ

Листопад-Грудень №6 2021
ЗАСНОВАНИЙ У СІЧНІ 1967 РОКУ ВИХОДИТЬ ОДИН РАЗ НА ДВА МІСЯЦІ


DOI 10.33190/0027-2833-317-2021-6

ЗМІСТ

Тараненко О. О. Мова як дзеркало етнічної ментальності: так і ні . 3
Зимовець Г. В. Чинники процесу адаптації запозичень до системи мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Непоп-Айдачич Л. В. Теоретичні питання вивчення концептуальних кодів та процесів їх взаємодії . . . . . . . . . . 40
Тищенко-Монастирська О. О. Іншомовні запозичення як засіб творення стилістичної синонімії у кримчацькій мові . . . . . . . 53

РЕЦЕНЗІЇ

Даниленко Л. Arkhanhelska A., Bláha O., Cholodová U. Čeština na Volynі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Черниш Т., Єрмоленко С. С. Grzegorczykowa R. Język w służbie myśli: szkice z dziejów polskiego słownictwa . . . . . . . . . . . . 65
Ярмак В. Ніколаєнко Л. І. Репрезентація емоцій заздрості і співчуття в польській, російській та українській мовах: семантико-когнітивний і лінгвоаксіологічний виміри . . . . . . 69
Галів У. Яремко Я. , Лужецька Н. Іван Франко і поступ новітньої лінгвістики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Хроніка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Зміст журналу «Мовознавство» за 2021 рік . . . . . . . . . . . . . . . 81


CONTENTS

Taranenko O. O. Language as a mirror of ethnic mentality: yes and no. . 3
Zymovets H. V. Factors underlying adaptation of loanwords into system of language . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Nepop-Aidachych L. V. Theoretical issues of studying conceptual codes and the processes of their interaction . . . . .40
Tyshchenko-Monastyrska O. O. Borrowings as a means of coining stylistic synonyms in the Krymchak language . . 53


REVIEWS

Danylenko L. Arkhanhelska A., Bláha O., Cholodová U. Čeština na Volyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Cherhysh T., Yermolenko S.S. Grzegorczykowa R. Język w służbie myśli: szkice z dziejów polskiego słownictwa . 65
Yarmak V. Nikolaienko L. I. The representation of the emotions of envy and compassion in the Polish, Russian and Ukrainian languages: semantic-cognitive and linguoaxiological aspects . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Haliv U. Yaremko Ya., Luzhetska N. Ivan Franko and progress of modern linguistics . . . . . . . . . . . . . . . .72

SCIENTIFIC LIFE

News items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Table of contents of «Movoznavstvo» journal 2021 issues . . . . 81


Вкладення:
Скачати цей файл (zmist_2021_6.pdf)zmist_2021_6.pdf[ ]134 Кб58 Завантаження
Скачати цей файл (zmist_2021_6_EN.pdf)zmist_2021_6_EN.pdf[ ]109 Кб55 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи