Титул, зміст №5 2021

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИИ ЖУРНАЛ ІНСТИТУТУ МОВОЗНАВСТВА ім. О. О. ПОТЕБНІ ТА УКРАЇНСЬКОГО МОВНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ФОНДУ НАН УКРАЇНИ

Вересень-Жовтень №5 2021
ЗАСНОВАНИЙ У СІЧНІ 1967 РОКУ ВИХОДИТЬ ОДИН РАЗ НА ДВА МІСЯЦІ


DOI 10.33190/0027-2833-317-2021-5

ЗМІСТ

Широков В. А., Лучик А. А. Парадигмальні засади
лінгвістики першої половини XXI століття  . . . . . . . . . . . . . 3
Селігей П. О. Міжнародні та світові мови: критерії,
рейтинги, прогнози . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Данилюк Н. О. Українська лінгвофольклористика:
історія, сучасний стан і перспективи розвитку . . . . . . . . . . . 34
Некряч Т. Н., Сунг О. М. Динаміка відтворення етносоціолекту
кокні в українських перекладах п’єси Дж.Б. Шоу «Пігмаліон» . . . . . . . . . . . .  49

РЕЦЕНЗІЇ

Шведова М. Бук С. Н. Велика проза Івана Франка: електронний корпус, частотні словники та інші міждисциплінарні контексти . . . . . . . . 61
Єрмоленко С. С. Keyes R. The hidden history of coined words 64
Малаш О. Слѣдовати достоитъ : Доклади от международната ономастична конференция «Антропоними и антропонимни изследвания в началото на XXI век» . . . . . . .70

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Хроніка . . . . . . . . . . . . .. 75


CONTENTS

Shyrokov V.A., Luchyk A.A. Paradigmatic foundations of the linguistics of the first half of the 21st century . . . . . . . . . . . 3
Selihey P. О. International and global languages: criteria, ratings, forecasts . 17
Danyliuk N. O. Ukrainian linguo-folklore studies: their history, current state, and perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Nekriach Т. N., Sung O. M. Dynamics of rendering
the Cockney ethnosociolect in the Ukrainian translations
of G.B. Shaw’s play «Pigmalion» . . . . . . . . . . . . . . . .49


REVIEWS

Shvedova M. Buk S. N. Long prose fiction by Ivan Franko: electronic corpus, frequency dictionaries, and other interdisciplinary contexts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Yermolenko S.S. Keyes R. The hidden history of coined words . 64
Malash O. Worth following: Proceedings of the international onomastic conference «Anthroponyms and anthroponymic researches in the beginning of the 21st century» . . . . . . . 70

SCIENTIFIC LIFE

News items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Вкладення:
Скачати цей файл (zmist_2021_5_EN.pdf)zmist_2021_5_EN.pdf[ ]124 Кб65 Завантаження
Скачати цей файл (zmist_2021_5_UA.pdf)zmist_2021_5_UA.pdf[ ]132 Кб62 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи