2019 №6 листопад - грудень


СТАТТІ                                                     CONTENTS


  Зміст №6, 2019   Contents №6, 2019
  Скляренко В. Г. Словотвірна реконструкція праслов’янської лексики (безсуфіксних дієслів). 1.   Skliarenko V. H. The derivational reconstruction of Common Slavic lexis (suffixless verbs).1 .
  Гентшель Г., Тараненко О. О., Целлер Я.-П. Мова і церква в сучасній Україні   Hentschel G., Taranenko O. O., Zeller J. P. Language and religion in contemporary Ukraine
  Єрмоленко С. С. Внутрішньотекстуальний суб’єкт і категорія персональності в поетичній мові Михайля Семенка   Yermolenko S. S. Text-internal subject and category of personality in Mykhayl’ Semenko’s poetic language
  Сизонов Д. Ю. Фразеологія як відбиття національної ідентичності в мас-медійних координатах   Syzonov D. Y. Phraseology as a reflection of national identity in mass media coordinates
  Піддубна Н. В. Лінгвістичне потрактування категорії сакрального (сакруму)   Piddubna N. V. Linguistic interpretation of the category of the sacred (sacrum)
       

Зміст журналу «Мовознавство» за 2019 рік


© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2019

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2019