2017 №6 листопад-грудень


СТАТТІ                                                     CONTENTS


  Зміст №6, 2019   Contents №6, 2019
  Вar-Asher, Moshe. Real and imaginary residual influences of Biblical Hebrew on Modem Hebrew grammar (Бар Ашер, Моше. Справжні й уявні залипши впливів біблійної гебрайської мови у граматиці івриту   Bar-Asher, Moshe. Real and imaginary residual influences of Biblical Hebrew on Modem Hebrew grammar
  Мізін К. І. Лінгвокультурний концепт «Капці», або Ще раз про методологічно слабкі місця лінгвокультурології   Mizin K. I. The linguo-cultural concept «Slippers», Or once again on methodological flaws in linguo-culturolog
  Селігей П. О. З історії пуризму в англійській літературній мові. II   Selihey P. O. From the history of purism in Standard English.
  Кочан І. М. Українське термінознавство вчора, сьогодні, завтра   Kochanl. M. Ukrainian terminology yesterday, today and tomorrow
  Сазонова Я. Ю. Прагматика суб’єкт-суб’єктних відношень в україномовних та англомовних текстах жахів   Sazonova Ya. Yu. Pragmatics of subject-subject relations in English and Ukrainian horror fiction

 

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


. Синиця І. Штайн К. Э., Петренко Д. И. А. А. Потебня: диалог во времени   Synytsyal. Shtain K. E., Petrenko D. Y. О. O. Potebnya: dialogue in time
  Черниш Т., Єрмоленко С. С. Danylenko L. Kulturní paměť slova: příručka české lingvokulturolog   Chernysh T., Yermolenko S. S. Danylenko L. Cultural memory o f word: manual of Czech linguoculturology
  Матіїв М. Аркушин Г. Л. Словник західнополіських говірок. A - Я   Matiiv M. Arkushyn H. L. Dictionary ofWest Polissia subdialect
  Валюх 3. Вакуленко М. О. Українська термінологія: комплексний лінгвістичний аналіз   Valyuch Z. Vakulenko M. O. Ukrainian terminology: multi-aspect linguistic analysis

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ                          SCIENTIFIC LIFE


  Хроніка   News items

           

   

       Віолетта Косесьска-Тошева
          Violetta Koseska-Toshewa  

 Зміст журналу «Мовознавство» за 2018 рік


 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2017

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2017