Пошук по сайту

Михальчук О. Колесник Н . С . Онімія української народної пісні

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

Колесник Н. С.

ОНІМІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ

Чернівці : Технодрук, 2017. — 368 с.

Тенденції розвитку української оно­мастики свідчать про перспективність цього напряму лінгвістики впродовж кількох десятиліть. На початку ХХІ ст. помітне зростання уваги ономастів до нових напрямів, які перебувають на стику гуманітарних дисциплін. Перехід від етимологічного, порівняльно-істо­ричного дослідження власних назв до загальноописового, від дослідження окремих назв до осмислення цілісності назовницького процесу, його зв’язків із соціально-культурним контекстом є од­ним із чинників, що впливають на усві­домлення самобутності національної мови та національних традицій. Залу­чення в науковий обіг онімії національ­ного фольклору як окремого явища в ономастиці є важливим як саме по собі, так і з погляду загальної концепції бут­тя народу в світоглядній картині світу. Н. Колесник узялася за непросте завдан­ня: у сфері фольклористики, яка трива­лий час була плацдармом для наукових пошуків етнографів, істориків, фоль­клористів, а потім і лінгвокультурології та етнолінгвістики, виділити окремий пласт лексики — специфічний фоль­клорний онім — і подивитися на нього з погляду ономаста. Свідченням трива­лої і продуктивної роботи Н. Колесник є монографія «Онімія української народ­ної пісні», яка, без сумніву, є знаковою подією не тільки в українській лінгві­стиці. Ця праця дає поштовх для ана­логічних пошуків у всій слов’янській ономастиці, а запропоновані авторкою дефініції та уточнення щодо викори­стання термінів фольклорної ономасти­ки є важливим кроком у вирішенні за­вдань, поставлених ХV Міжнародним з’їздом славістів.


Вкладення:
Скачати цей файл (rez_2018_3.pdf)rez_2018_3.pdf[ ]322 Кб419 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи