Пошук по сайту

Тараненко О. Пономаренко С. Сучасна українська мова: морфеміка. Дериватологія. Морфонологія : Навч. посіб. для студентів філолог. спеціальностей вищ. навч. закладів України

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

Рецензії та анотації


С. ПономаренкоСУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА: МОРФЕМІКА. ДЕРИВАТОЛО-ГІЯ. МОРФОНОЛОГІЯ : Навч. посіб. для студентів філолог. спеці-альностей вищ. навч. закладів УкраїниМиколаїв : Вид-во Чорномор. нац. ун-ту ім. Петра Могили, 2017. — 300 с. 

Українське мовознавство поповни-лося ще одним, дуже потрібним універ-ситетським посібником, що охоплює основні теми з морфеміки, морфоноло-гії та словотвору сучасної української літературної мови. Названі розділи мовознавства лишаються все ще не-достатньо не тільки розробленими у своїх теоретичних засадах на матеріа-лі української мови, а й адаптованими, препарованими для потреб викладан-ня, що зумовлює безперечну актуаль-ність праці. Хоча за своїм жанром ця праця призначена для освітніх потреб, вона подає матеріал на належному на-уковому рівні з урахуванням напрацю-вань сучасної лінгвістики і з особистим теоретичним внеском самого автора. Книжка складається з двох основних розділів: «Морфеміка сучасної україн-ської мови» та «Дериватологія і мор-фонологія сучасної української мови», кожний з яких побудований за схемою: основні теоретичні положення з відпо-відної тематики; основна, допоміжна й довідкова література; вправи й завдання до практичних занять студентів; варіан-ти контрольних робіт для перевірки їх-ніх набутих знань; тестові завдання для самоконтролю та узагальнення знань.


Вкладення:
Скачати цей файл (rez_2019_3.pdf)rez_2019_3.pdf[ ]233 Кб501 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи