2015 №3 травень-червень


СТАТТІ                                                     CONTENTS


  Титул, зміст №3 2015   Contents, №3 2015
  Кононенко В. І. Процеси оновлення українського художнього ідіолекту: модерні прозові текст   Kononenko V. I. Trends of Ukrainian fiction idiolect renovation: modem prose texts
  Баландіна Η. Ф. Прагматичні кліше з погляду теорії перекладу   Balandina N. F. Pragmatic clichés in the context of translation theory
  Єрмоленко С. С. Категорія особи в художньому дискурсі   Yermolenko S. S. Person in artistic discours
  Жайворонок В. В. Етномовні знаки-символи: спроба лексикографічного опис   Zhaivoronok V. V. Ethnolinguistic signs-and-symbols: an attempt of the lexicographic descriptio
  Лучик В. В. Історичний словотвір топонімів України: київськоруський (давньоукраїнський) період   Luchyk V. V. Historical word formation of Ukrainian toponyms:
Kyiv Rus’(OldUkrainian) period
  Мойсієнко А. К. Про деякі типологічні особливості загадки (народної та літературної   Moisiienko A. K. Some typological peculiarities of the folk and literary riddle
  Степаненко М. І. Семантична диференціація просторових прийменників   Stepanenko M. I. Semantic differentiation of locative prepositions
  Ткаченко О. Б. Історичний коментар Л. А. Булаховського як новий науковий метод і його значення для подальшого дослідження української мови   Tkachenko O. B. The Bulakhovsky’s historical commentary as a new scientific
method and its significance for the Ukrainian language researc
  Черниш Т. О. Морфонологічні та семантичні особливості відображення іє. *g`her- / guhor - «горіти» в дієслівних континуантах псл. *gorêti / *goriti / *garat   Chernysh T. O. On morphonological and semantic features of Indo-European *g*her- / guhor- «burn» as reflected by the Common Slavonic verbs *gorêti / *goriti / *garati and their continuants

 


РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


. Палійська О. Trasjanka und Surźyk — gemischte weißrussisch-russische und ukrainisch-russische Rede. Sprachlicher Inzest in Weißrussland
und der Ukraine
  Palinska O. Trasjanka und Surźyk — gemischte weißmssisch-mssische und ukrainisch-russische Rede. Sprachlicher Inzest in Weißrussland und der Ukraine

НАУКОВЕ ЖИТТЯ                          SCIENTIFIC LIFE


  Хроніка   News items


© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2015

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2015