Булыка А. М. Лексіка іншамоўнага паходжання як крыніца гістарычнага слоўніка беларускай мовы (Булико О. М. Лексика іншомовного походження як джерело історичного словника білоруської мови

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте
У артыкуле даследуецца лексіка ішпамоунага паходжання з пункту гледжання яе аддюс- травання у гістарьічньїм слоуніку беларускай мовы. Правамернасць уключэння кожнай лексічнай адзінкі у слоунік вырашаецца шляхам вывучэння ілюстрацнйнага матэрыялу з улікам лінгвістьічшлх і культурна-гістарьічньїх фактарау.

Ключавыя словы:гістарьічньї слоунік, гісторьія беларускай мовы, запазычанне, лексіка, экзатызм.
Вкладення:
Скачати цей файл (mov2-4.pdf)mov2-4.pdf[ ]4306 Кб393 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи