2015 №2 березень-квітень


СТАТТІ                                                     CONTENTS


  Титул, зміст №2 2015   Contents, №1 2015
  Лукінова Т. Б. Академік Григорій Петрович Півторак   Lukinova T. В. Academy Member Hryhoriy Petrovych Pivtorak
  Bieder Н. Die wortart «adjektiv» in der handschriftlichen «Bielaruskaja hramatyka» (Wilna 1916) von Anton Luckevič (Бідер Г. Частина мови «прикметник» у рукописній «Білоруській граматиці» (Вільно, 1916 р.) Антона Луцкевича   Bieder H. Part of speech «adjective» in the hand-written «Bieiaruskaja Hramatyka» (Wilna 1916) by Anton Luckievič
  Mańczak W. О nieregularnym rozwoju fonetycznym spowodowanym frekwencją
(Маньчак В. Про нерегулярний фонетичний розвиток, спричинений частотністю)
  Mańczak W. On the irregular phonetic development caused by frequency
  Булыка А. М. Лексіка іншамоўнага паходжання як крыніца гістарычнага  слоўніка беларускай мовы (Булико О. М. Лексика іншомовного походження як джерело історичного словника білоруської мови   Bulyka A.M. Lexis of foreign origin as a source of the historical dictionary
of the Belorussian language
  Мокиенко В. М. Украинская паремиология в европейском контексте (Мокієнко В. М. Українська пареміологія в європейському контексті)   Mokijenko V. M. Ukrainian paremiology in the European context
  Тараненко О. О. Загальнокультурні впливи Галичини в сьогоднішньому мовному житті Україн   Taranenko O. O. General cultural influences of Galicia in the present-day elinguistic life of Ukraine
  Селігей П. О. Роль композиції у створенні та сприйнятті наукового твору   Selihey P. O. Significance of composition in creation and perception
of academic texts
  Скопненко О. І. Проблема наступності між старобілоруською та новою  білоруською літературними мовами крізь призму нової української літературної мови   Skopnenko O. I. The problem of succession between the Old Belorussian
and the New Belorussian literary languages through the prism of the New Ukrainian literary language.
  Бріцин В. М. Модальність і предикативність: лінії розмежування і протиставленн   Britsyn V. M. Modality and predicativity: the lines of delimitation and opposition
  Гнатюк Л. П. Варіативний складник мовної свідомості українців: історико-лінгвістичний вимір   Hnatiuk L. P. Variable component of the language awareness of Ukrainians:
historical and linguistic aspect

 

 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2015

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2015

   

 


 

Bieder H. Die Wortart Adjektiv in der handschriftlichen «Bielaruskaja hramatyka» (Wilna 1916) von Anton Luckevič (Бідер Г. Частина мови «прикметник» у рукописній «Білоруській граматиці» (Вільно, 1916 р.) Антона Луцкевича)

У статті описано систему прикметникового відмінювання в граматиці А. Луцкевича порівняно з відповідними мовними фактами білоруської літературної мови тодішнього (наша-нивського) та сучасного періодів, білоруських говорів, а також з іншими слов’янськими літературними мовами.
 
Ключові слова: Антон Луцкевич, граматики білоруської мови, історія білоруської літературної мови.
Вкладення:
Скачати цей файл (bieder_die_wortart_adjektiv.pdf)bieder_die_wortart_adjektiv.pdf[ ]352 Кб527 Завантаження

Лукінова Т. Б. Академік Григорій Петрович Півторак (до 80-річчя від дня народження)

У статті висвітлюється життєвий і творчий шлях видатного українського вченого, окрес­люється його внесок у розвиток мовознавства і його роль у популяризації історії української мови.

Ключові слова: українська мова, історія української мови, білоруська мова, історія білоруської мови, давня писемність, славістика.
Вкладення:
Скачати цей файл (lukinova_akademik_pivtorak.pdf)lukinova_akademik_pivtorak.pdf[ ]577 Кб1261 Завантаження