2007 №6 листопад-грудень


СТАТТІ                                                     ARTICLES


  Титул, зміст №6 2007   Contents, №6 2007
  Кононенко В. І. Функціонально-комунікативні аспекти академічного тлумачного словника української мови   Kononenko V. і. Functional Communicative Aspects of the Ukrainian Academic Defining Dictionary
  Лесюк Μ. П. Розмовно-маргінальна лексика української мови та її лексикографічне опрацювання   Lesiuk M. P. Colloquial and Marginal Ukrainian Vocabulary and its Lexicographic Processing
  Бублейник Л. В. Міжмовні співвідношення в лексичній синоніміці   BublejnykL. V. Interlingua Correlations in Lexical Synonymy
  Матвіяс І. Г. Діалектна основа української літературної мов   Matviyas I. H. The Dialectal Bases of the Ukrainian Literary Language
  Супрун Л. В. Індивідуально-авторська двомовність як лінгвокогнітивна проблема   Suprun L. V. The Individual Author’s Bilingualism as a Linguo-cognitive Problem
  Прокопова Л. І. Лексичні та фонетичні особливості німецької мови в єдиному стилістичному полі   Prokopova L. I. Lexical and Phonetic Features of the German Language in a Uniform Stylistic Field
  Васько Р. В. Сполучуваність первинних фонологічних одиниць у системі консонантизму давньогерманських мов   Vas’ko R. V. Combinibility of Primary Phonological Units in the Consonantal System of Old Germanic Languages
  Пономаренко В. П. Засоби звертання в сучасних балтійських мовах у порівнянні з іншими індоєвропейськими аллокутивами   Ponomarenko V. P. Means of Address in Modem Baltic Languages in Comparison with Other Indo-European Allocutive Forms
  Калько М. І. Категорія аспекту крізь призму поля візуального сприйняття Р. Арнгейма   KaPko M. I. The Category of Aspect Based on the Visual Perception Model by R. Arnheim
  Подгайська І. М. Семантична еволюція індоєвропейського кореня *dem-/dom- «будувати» у давньоанглійській мові   Podhaiska I. M. Semantic Evolution of the Indo-European root *dem-/dom- «to build» in Old EnglishРЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                          REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Кочерган М. Архангельська А. М. «Чоловік» у слов’янських мовах   Kocherhan M. Arkhanhelska A. M. «Man» in Slavic Languages
  Глущенко В., Орел А. Журавлёв В. К. Теория группофонем : Развитие группового сингармонизма в праславянском языке   Gluschenko V., Orel A. Zhuravlev V. K. Theory of Group Phonemes Development of Group Vowel Harmony in Common Slavic
  Селіванова О. Терехова С. I. Система орієнтаційних координат у мові і мовленні   Selivanova O. Terekhova S. I. System of Orientative Coordinates in Language and Speech
  Архангельська A. Marvan J. Cesty ke spisovné češtinč — prvních tisíc let (800-1800) : Maly pmvodce dejinami ceské lingvoekologi   Arkhanhelska A. Marvan J. Cesty ke spisovné češtinč — prvních tisic let (800-1800) : Malÿ pmvodce dčjinami češke lingvoekologie

 


НАУКОВЕ ЖИТТЯ                                SCIENTIFIC LIFE

  Хроніка   New items

  

 


 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2007

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2007