2007 №4-5 липень-жовтень


СТАТТІ                                                     ARTICLES


  Титул, зміст №4-5 2007   Contents, №4-5 2007
  Єрмоленко С. Я. Мовно-естетичні знаки культури в історії літературної мови   Yermolenko S. Ya. Linguistic and Aesthetic Cultural Symbol in the History of the Ukrainian Literary Language
  Кочерган Μ. П. Теорія функціонально-семантичного поля і її застосування в зіставному мовознавстві   Kocherhan M. P. The Functional-semantic Field Theory and its Implementation in Contrastive Linguistics
  Архангельська А. М. До питання про засади побудови загальної ономасіологічної моделі номінації   Arkhanhelska A. M. To the Question of the Principles of the General Model of Nomination
  Чемеркін С. Г. Трансформації розмовного стилю в інтернет-комунікації   Chemerkin S. H. Transformations of the Conversational Style in the Internet Communication
  Сюта Г. М. Чорнобиль — константа української мовно-поетичної свідомості   Siuta Η. M. Chomobyl as a Constant of the Ukrainian Language and Poetic Mentality
  Скопненко О. І., Цимбалюк-Скопненко Т. В. Принципи відбиття фразеологічної синонімії в слов’янській лексикографії та засади створення індивідуально-авторського словника фразеологічних синонімів   Skopnenko О. I., Tsymbaliuk-Skopnenko T. V. Principles of Reflecting Phraseological Synonymy in Slavic Lexicography and Backgrounds of Creating
Individual-Authorial Dictionary of Phraseological Synonyms
  Труб В. М. Спроба семантичного аналізу лексики цілеспрямованої діяльност   Trub V. M. An Attempt of Semantic Analysis of Vocabulary of the Goal-Activity
  Іліаді О. І. Праслов’янський гідронімікон Словенії. І   Iliadi O.I. The Old-Slavonic Hydronymicon of Slovenia. I
  Бурковський І. 3. Про явище алотези   Burkovski I. Z. On the Phenomenon of Allothesis
  Бурмистрович Ю. Я. Репліка з приводу словоформ типу *bergъ в «Етимологічному словнику слов’янських мов»   Burmystrovich Yu. Ya. A Remark Concerning the Word Forms of the *bergъ-type in the «Etymological Dictionary of Slavic Languages
  Безулик О. М. Іншомовні терміни сучасної чеської ділової мови   Bezulyk O. M. Foreign Terms in the Contemporary Czech Business LanguageРЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                          REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Кочерган М. Космеда Т. Комунікативна компетенція Івана Франка   Kocherhan M. Kosmeda T. Ivan Franko’s Communicative Competence
  Яворська Г. Єрмоленко С. С. Мовне моделювання дійсності і знакова структура мовних одиниц   Javorska H. Jermolenko S. S. Linguistic Modelling of Reality and Sign Structure of Linguistic Units
  Баландіна Н. Мізін К. І. Компаративна фразеологія: Монографія   Balandina N. Mizin К. I. Comparative Phraseology: Monograph
  Даниленко Л. Фразеология в языкознании и других науках   Danylenko L. Phraseology in Linguistics and in Other Sciences
  Громко Т. Єфименко І. В. Українські прізвищеві назви XVI ст.   Hromko T. Jefymenko I. V. Ukrainian Family Names in the XVIth Century

 


НАУКОВЕ ЖИТТЯ                                    SCIENTIFIC LIFE


  Хроніка   New items

   Валерій Вікторович Акуленко                                                                                                                  Valerij Viktorovych Akulenko  


 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2007

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2007