2007 №3 травень-червень


СТАТТІ                                                     ARTICLES


  Титул, зміст №3 2007   Contents, №3 2007
  Скляренко В. Г. Етимологічні розвідки. 7. Невіста   Skliarenko V. H. Etymological Studies. 7. Невістка
  Винницький В. М. Про акцентуаційний спосіб словотворення   Vynnytskyi V. M. On the Accentual Type of Word Formation
  Матвіяс І. Г. Діалектна основа лексики і фразеології в українській літературній мові   Matviyas I. H. The Dialectal Basis of the Vocabulary and Phraseology in the Ukrainian Literary Language
  Межжеріна Г. В. Лексеми лихыи, лихоиманьникь, лихоимьць, лихомоудрыи, лишеникь у складі словотвірного гнізда з коренем -лих-   Mezhzherina H. V. Lexemes лихыи, лихоиманъникъ, лихоимъцъ, лихомоудрыи, лишеникь in the Word-building Family with Root -лих-
  Кононенко І. В. Семантико-синтаксичний потенціал препозитивних та постпозитивних атрибутів   Kononenko I. V. Semantic and Syntactical Potential of Preposed and Postpositional Attributes
  Селігей П. О. Сучасне термінотворення: симптоми та синдроми   Selihey P. O. Modem Formation of Terms: Symptoms and Syndromes
  Іваницька Н. Б. Система значеннєвих варіантів семантичного  макрокомпонента категорії процесуальності українських та англійських дієслів   Ivanytska N. B. The System of Meaning Variants of the Semantic Macrocomponent of the Processing Category in Ukrainian and English
  Стратулат Н. В. Семантична неологізація як спосіб збагачення словникового складу української мови   Stratulat N. V. Formation of Semantic Neologisms as Means of the Ukrainian Vocabulary’s Enrichment
  Даниленко Л. І. Лінгвокультурологічна характеристика прецедентності паремійного тексту   Danylenko L. I. Linguistic and Cultural Analysis of Proverbial Precedents in Texts
  Дяченко-Лисенко Л. М. Елементи фіто- та зоопростору в контексті наївної  катетеризації світу казок українців і росіян   Diachenko-Lysenko L. M. The Elements of Phyto- and Zoological Space in the Context of the Naive and Categorization of the World in the Fairy-tales of the Ukrainians and RussiansРЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                          REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Синельникова Л., Прадід Ю. Ященко Т. А. Каузация в русском языковом сознании   Synelnykova L., Pradid Yu. Jaschenko T. A. Causation in Russian Language Thinking

 


НАУКОВЕ ЖИТТЯ                                    SCIENTIFIC LIFE

  Хроніка   New items


© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2007

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2007