2007 №2 березень-квітень


СТАТТІ                                                     ARTICLES


  Титул, зміст №2 2007   Contents, №2 2007
  Лучик В. В. Походження праслов’янської назви *tyky, -ъve   Luchyk V. V. Origin ofthe Old Slavonic Name *tyky, -ъve
  Мартинова Г. І. До проблеми генези середньонаддніпрянського діалекту   Martynova H. I. On a Problem of the Genesis of the Middle-Dnieper Dialect
  Бурковський І. 3. Праіндоєвропейська система інфіксацїї у світлі дотеперішніх досліджень   Burkovskyi I. Z. Proto-Indo-European System of Infixation in the Light of Hitherto Investigations
  Шимко О. В. Вплив церковнослов’янської мови української редакції на московську книжно-писемну традицію   Shymko О. V. Influence of Church Slavic Language of the Ukrainian Edition on the Moscow Book-Written Tradition
  Пиц Т. Б. Про німецьке походження ремісничих назв slosarz, slósarz, slusarz, слюсар, слесарь у слов’янських мовах   Pyts T. B. About the German Origin of the Handicraft Names slosarz, slosarz, slusarz, слюсар, слесарь in the Slavic Languages
  Махлін П. Я. Антропонім martin у французьких назвах птахів   Makhlin P.Ya. AntroponymMartin in French Birds’ Names
  Терехова С. І. Типологія вказівних особових репрезентацій   Terekhova S. I. The Typology of Personal Demonstrative Representations
  Мізін К. І. Лінгвістичний і лінгвокультурологічний статуси образу-еталона   Mizin К. I. Linguistic and Linguocultural Statuses of Image-Standard
  Коцюба 3. Г. Народне vs. наукове тлумачення прислів’їв   Kotsiuba Z.H. Folk vs. Scientific Understanding of ProverbsРЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                          REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Карпенко Ю. Скляренко В. Г. Русь і варяги: історико-етимологічне дослідження   Karpenko Yu. Skliarenko V. H. Rus’ and the Varangians: a Historical and Etymological Study
  Карпенко Ю. Горпинич В. А. Антропонимия древнегреческого языка   Karpenko Yu. Horpynytch V. A. Study of the Old Greek Personal Names
  Лучик А. Кочерган Μ. П. Основи зіставного мовознавства   Luchyk A. Kochergan M. P. Principles of the Contrastive Linguistics

 


НАУКОВЕ ЖИТТЯ                                    SCIENTIFIC LIFE

  Хроніка   New items

           Інна Петрівна Чепіга  
  

 


 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2007

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2007