2007 №1 січень-лютий

СТАТТІ                                                     ARTICLES


  Титул, зміст №1 2007   Contents, №1 2007
  Русанівський В. М. Споріднена і віддалена двомовність як об’єкт сучасної лінгвістики   Rusanivskyi V. M. Genetically Related and Distant Bilinguality as an Object of Modem Linguistics
  Тараненко О. О. На теми сучасної української ономастики   Taranenko O. O. Considering Some Issues of Modem Ukrainian Onomastic
  Архангельська А. М. Маскулінізоване вираження nomina feminina та фемінізоване вираження nomina masculina у слов’янських мовах: взаємодія «свого» і «чужого»   Arkhanhelska A. M. Masculinical Expression of Femininity and Femininical Expression of Masculinity in Slavonic Languages: Interaction of «One’s»—«Smb. Else’s»
  Матвіяс І. Г. Діалектна основа синтаксису в українській літературній мові   Matviyas I. H. The Dialectal Bases of Syntax in the Ukrainian Literary Language
  Іліаді О. І. Праслов’янський шар у гідронімії Сербії, Хорватії, Боснії, Герцеговини та Чорногорії. І   Iliadi О. I. The Old-Slavonic Stratum in Hydronymy of Serbia, Croatia, Bosnia, Herzegovina and Chemogoria. I
  Семиколєнова О. І. Видові кореляції російського дієслова та їхні типи   Semykolienova О. I. Aspect’s Correlations of Russian Verbs and their Types
  Труб В. М. Порівняльний аналіз засобів протиставлення різних регістрів урбаністичної мовної комунікації   Trub V. M. The Comparative Analysis of the Means of Opposing of Different Registers of the Urbanist Linguistic Communication
  Савчин В. Р. Творчий метод Миколи Лукаша крізь призму одного перекладу   Savchyn V. R. The Translator’s Method of Mykola Lukash through the Prism of One Translation


РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                          REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Мацько Л., Корольова А. Кочерган Μ. П. Основи зіставного мовознавства   Mats’ko L., Korolyova A. Kochergan M. P. Principles of Contrastive Linguistics
  Горпинич В. Карпенко О. Ю. Проблематика когнітивної ономастики   HorpynytchV. Karpenko O. Yu. Problems of Cognitive Onomastics
  Єрмоленко С. С. Мойсієнко А. К. Слово в аперцепційній системі поетичного тексту. Декодування Шевченкового вірша   Jermolenko S. S. Moysiyenko A. K. Word in Apperceptive System of Poetic Text. Decoding of Schevchenko’s Verse
  Селігей П. Тищенко К. М. Мовні контакти: свідки формування українців   Selihey P. Tyschenko К. M. Language Contacts: the Witnesses of Ukrainians’ Formation
  Швачко С. Korunets’ I. V. Contrastive Typology of the English and Ukrainian Language   Schvachko S. Korunets’ І. V. Contrastive Typology of the English and Ukrainian Language


НАУКОВЕ ЖИТТЯ                          SCIENTIFIC LIFE


  Дисертаційні роботи з мовознавства (тематика досліджень)   Dissertations in Linguistics (the Themes of Researches)


Віталій Макарович Русанівський                                                                                                Vitalyi Makarovych Rusanivskyi

 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2007

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2007