2008 №6 листопад-грудень

СТАТТІ                                                     CONTENTS


    Articles №6 2008
  Матвіяс І. Г. Відображення особливостей говорів у мові української художньої літератури   Matviyas I.G. The Reflection of Dialect Peculiarities in the Language of Ukrainian Literary Fiction
  Москаленко Л. А. Гносеологічні корені димотивованих і полімотивованих фітономенів   Moskalenko L. A. The Gnoseological Roots of Botanic Names, Motivated by Two or More Motivational Signs
  Космеда Т. А. Ретроспекція як методологічна основа дослідження «живого» мовлення Івана Франка   Kosmeda T. A. Retrospection as a Methodological Ground for Ivan Franko’s Speech Research
  Лучик А. А. Типологія відсубстантивного словотворення іменників на позначення істот в українській і польській мова   Luchyk A. A. Typology of Substantive Word Formation of the Nouns Denoting Living Beings in Ukrainian and Polish Language
  Вакуленко С. В. Мовознавчі погляди Івана Орнатовського в оцінці Олександра Потебні   Vakulenko S. V. Ivan Omatovsky’s Approach to Language in Oleksandr Potebnia’s Assessmen
  Мороз В. К. Науковий внесок Т. Сушицького в дослідження білоруського літописання   Moroz V. Κ. T. Sushytsky’s Scientific Contribution to Belarussian Chronicles Investigation
  Іліаді О. І. Слов’янські топоніми на території Греції. Х   Iliadi O.I. Slavic Toponyms in theTerritoryof Greece.X
  Борщевський С. В. Доіндоєвропейські субстрати слов’янських та германських мов у світлі новітніх наукових досліджень   Borshchevsky S. V. Pre-Indo-European Substratum of Slavic and Germanic Languages in the Light of Recent Scientific Research

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Ермоленко С. С. Тищенко К. М. Основи мовознавства   Ермоленко С. С. Тищенко К. М. Основи мовознавства
  Трифонов Р. Од слова путь верстаючи й до слова... : Збірник на пошану Роксолани Петрівни Зорівчак   Tryfonov P. Passing from One Word to Another... :
Collected Articles in Honour of Roksolana Petrivna Zorivchak
  Черниш Т., Єрмоленко С. С. Березовій Е. Л. Язык и традиционная культура: этнолингвистические исследования   Chernysh Т., Yermolenko S. S. Berezovich E. L. Language and Traditional Culture of Ethnolinguistic Studies
  Космеда Т. Бацевич Ф. С. Філософія мови: Історія лінгвофілософських учень   Kosmeda T. Batsevych F. S. Philosophy of Language: History of Linguophilosophical Studies
  Корбозерова Н. Пономаренко В. П. Категорія звертання та засоби її вираження в індоєвропейських мовах — етапи історичного розвитку і сучасність   Korbozerova N. Ponomarenko V. P. Category of Address and Means of its Expression in Indoeuropean Languages: Stages of Historical Development and Contemporariness
  Кияк Т. Денисенко С. Н. Німецько-українсько-російський словник-довідник   Kyiak T. Denysenko S. N. German-Ukrainian-Russian Reference Dictionar

 


НАУКОВЕ ЖИТТЯ                                  SCIENTIFIC LIFE


  Хроніка   News items

Алла Йосипівна Багмут Alla Yosypivna Bahmut
Ольга Георгіївна Муромцева Olha Heorhiivna Muromtseva
Зміст журналу «Мовознавство» за 2008 рік Contents of the Journal «Movoznavstvo» for 2008
 © Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2008

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2008

   

 


Москаленко Л. А. Гносеологічні корені димотивованих і полімотивованих фітономенів (2)

(на матеріалі ботанічної лексики українських степових говірок Миколаївської області)

Визначення гносеологічних коренів димотивованих і полімотивованих фітономенів, здійснене на матеріалі ботанічної лексики українських степових говірок Миколаївської області, дозволить пришвидчити розв’язання проблеми семантичної мотивації, яка поєднує питання семантичних і словотвірних моделей номінації з питаннями причинової зумовленості назв, а також з’ясувати процеси перетворення фактів позамовної дійсності в надбання системи і структури мови.

Ключові слова: фітономен, номінація, семантична мотивація, тематична група лексики.