2008 №4-5 липень-жовтень

СТАТТІ                                                     CONTENTS


    Articles №4-5 2008
  Селігей П. О. Українське академічне мовознавство  задев’яностороків(1918-2008)   Selihey P. O. Ukrainian Academy Linguistics over Ninety Years (1918-2008)
  Баранник Д. X. Народнорозмовний складник лексичної та фразеологічної систем національної мови   Barannyk D. Kb. Colloquial Component of Lexical and Phraseological System of National Language
  Мойсієнко А. К. Поетика слова і світу   Moisiienko A. K. The Poetics of Word and World
  Винницький В. М. Про українську дієслівну парокситонезу   Vynnytskyi V. M. On the Ukrainian Verbal Paroxytone
  Гуйванюк Н. В., Кульбабська О. В. Типологія наукових підходів до вивчення категорії предикації   Huivaniuk N. V., Kulbabska О. V. The Typology of Scientific Approaches to the Study of the Category of Predication
  Чемеркін С. Г. Елементи техно у креолізованому художньому тексті   Chemerkin S. Η. Techno Elements in a Creolized Literary Text
  Мацьків П. В. Субконцепт «Народження Ісуса Христа» у фольклорному дискурсі   Matskiv P. V. The Subconcept «The Birth of Jesus Christ» in the Folclore Discourse
  Гальчук І. Ю. Наголос граматики М. Смотрицького як відбиття староукраїнської акцентної системи   Halchuk I. Yu. The Stress of «The Grammar» by M. Smotrytskyi as a Display of the Old Ukrainian Accent S y stem
  Пономаренко В. П. Історичні та сучасні тенденції розвитку категорії звертання в індоєвропейських мовах   Ponomarenko V. P. Historical and Modem Trends in the Development of the  Category of Address in the Indo-European Languages
  Коцюба 3. Г. Паремійні фонди мов як контамінація різночасових міжкультурних світоглядних нашарувань   Kotsiuba Z. H. National Funds of Paroemias as a Contamination of Intercultural Views ofthe World of Different Epochs.
  Кушнерик В. І. До проблеми фоносемантичних явищ та універсалій у германських та слов’янських мовах   Kushneryk V. I. On Phonosemantic Universais in the Germanic and Slavonic Languages
  Широков К. В. Формалізований підхід до опису словозмінних процесів у турецькій лексичній систем   Shyrokov K. V. The Formalized Approach to Description of Inflexion Processes in Turkish Lexical System

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Лучик В. Карпенко Ю. О. Літературна ономастика   Luchyk V. Karpenko Yu. O. Literary onomastics
  Михальчук О. Мала філологічна енциклопедія   Mychalchuk O. A Concise philological encyclopedia
  Слухай Н. Жайворонок В. В. Українська етнолінгвістика. Нариси   Slukhay N. Zhayvoronok V. V. Ukrainian ethnolinguistics. Essays
  Калита A. Brovchenko Т. О., Korolova Т. М. English Phonetics: Contrastive analysis of English and Ukrainian Pronunciation   Kalyta A. Brovchenko Т. O., Korolova T. M. English Phonetics: Contrastive analysis of English and Ukrainian Pronunciation

 


НАУКОВЕ ЖИТТЯ                                  SCIENTIFIC LIFE


  Хроніка   News items

Едуард Федорович Скороходько Eduard Fedorovych Skorochodko
 © Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2008

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2008