2008 №2-3 березень-червень

СТАТТІ                                                     ARTICLES


  Титул, зміст №2-3 2008   Contents №2-3 2008
  Скляренко В. Г. «Темні місця» в «Слові о полку Ігоревім». 11   Sklyarenko V. H. Dark Places in «The Lay oflhor’sHost». 11
  Півторак Г. П. Українсько-південнослов’янські лексичні паралелі як джерело реконструкції ранньої історії слов’янських племен   Pivtorak H. P. Ukrainian-Southern Slavonic Lexical Parallels as a Source for Reconstruction of the Early History of Slavonic Tribes
  Лукінова Т. Б. Створення «Етимологічного словника української мови» — важливий етап порівняльно-історичного вивчення слов’янської лексики   Lukinova T. B. Creation of the Etymological Dictionary of the Ukrainian Language as an Important Stage of Comparative-Historical Study of Slavonic Lexicon
  Желєзняк І. М. Гідронімікон Правобережної України та проблема слов’янської прабатьківщин   Zheliezniak I. M. Hydronymicon of the Ukrainian Territory Lying on the Right Bank of the Dniper and the Problem of the Slavic Original Homeland
  Шульгач В. П. Старожитня гідронімія України і праслов’янський ономастичний континуум   Shulhach V. P. The Ancient Hydronymy of Ukraine and the Old-Slavonic Onomastic Continuum
  Лучик В. В. Середньонаддніпрянська прабатьківщина слов’ян з лінгвістичного погляду   Luchyk V. V. The Middletransdnipro Ancestral Homeland of the Slavs from a Linguistic Standpoint
  Карпенко О. П. Старожитня гідронімія Центрального Полісся в загальнослов’янському аспекті   Karpenko O. P. Ancient Hydronymy of the Central Polissya on the Common Slavonic background
  Черниш Т. О. Типологічні аспекти семантичної реконструкції гнізд праслов’янської лексики   Chernysh T. O. Typological Aspects of the Semantic Reconstruction ofCommon Slavic Word Families
  Іщенко Д. С., Зубов М. І. Рукописи південнослов’янського походження в зібранні Одеської державної наукової бібліотеки ім. О. М. Горького: стан і перспективи дослідженн   Ischenko D. S., Zubov Μ. I. Manuscripts of South Slavic Origin in the Collection of the Odessa State Scientific Library «А. M. Gorky»: the State and the Perspectives of Research
  Прискока О. В., Франчук В. Ю. Кирило-Мефодіївські традиції в мові давньоруської писемності   Pryskoka О. V., Franchuk V. Yu. Cyril-Methody Traditions in the Language of Old Rus
  Широков В. А. Лінгвістичні та технологічні основи інтегральної слов’янської лексикографії   Shyrokov V. A. Linguistic and Technological Basis of Slavic Integral Lexicography
  Клименко Η. Ф. Диференційні та інтеграційні процеси в лексиці та словотворенні сучасної української мови   Klymenko N. F. Differential and Integrative Processes in Lexicon and Word-Formation of Modem Ukrainian Language
  Карпіловська Є. А. Вплив інновацій на стабільність мовної системи: регулятори системної рівноваги   Karpilovska Ye. A. Influence of Innovations of Stability of Language System: Regulators of System Balance
  Тараненко О. О. Сучасні тенденції до перегляду нормативних засад української літературної мови і явище пуризму   Taranenko O. O. The Modem Tendencies to Revision of the Normative Principles of the Ukrainian Standard Language and the Phenomenon of P u rism
  Ажнюк Б. М. Англізми в сучасній українській, російській і чеській мовах   Azhniuk В. M. Anglicisms in the Modem Ukrainian, Russian and Czech Languages
  Даниленко Л. І. Чеська пареміологія, її концептуальний простір і культурні домінанти   Danylenko L. I. Czech Paroemiology, its Conceptual Space and Cultural Dominants
  Васильєва Л. П., Коць-Григорчук Л. М. Стандартизація слов’янських мов і формування правописних норм в ономастиці   Vasylyeva L. P., Kots-Hryhorchuk L. M. Standardization of Slavonic Languages and Development of Orthographic Norms in Onomastics
  Ставицька Л. О. Сучасний стан лінгвогендерологічних досліджень в Україні   Stavyts’ka L. O. The Contemporaneous Status of Linguistic Gender Studies in Ukraine
  Стоянова Е. П. Сонячне весілля   Stoyanova E. P. Sun’s wedding


© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2008

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2008