2008 №1 січень-лютий

СТАТТІ                                                     ARTICLES


  Титул, зміст №1 2008   Contents №1 2008
  Лукінова Т. Б. Подвижник науки й освіти   Lukinova T. B. Science and Education Promoter
  Тараненко О. О. Українсько-російський суржик: статус, тенденції, оцінки, прогнози   Taranenko O. O. Ukrainian-Russian Surzhyk: Status, Tendencies, Estimations, Prognoses
  Бацевич Ф. С. Прагматичні перформативи: спроба обґрунтування комунікативного статусу   Batsevych F. S. Pragmatic Performatives: Attempts to Substantiate Communicative Status..
  Іващенко В. Л. Семантика ментальності концепту   Ivashchenko V. L. Semantic of Concept Mentalit
  Шульгіна В. І. Поняття «інформація» і «знання» в когнітивній лінгвістиці   Schulgina V. I. The notions «information» and «knowledge» in cognitive linguistics
  Селігей П. О. Пуризм у термінології: український досвід на європейському тлі   Selihey P. O. Purism in Terminology: Ukrainian Experience against a European Background
  Мізін K. І. Психолінгвістичний експеримент чи соціолінгвістичний моніторинг? Епістемологічні пошуки аксіологічної фразеології   Mizin K. I. Psycholinguistic Experiment or Sociolinguistic Monitoring? Epistemological Search for Axiological Phraseology
  Іліаді О. І. Слов’янські топоніми натериторії Греції. IX   Iliadi О. I. Slavonic Toponyms in Territory of Greece. IX
  Широков К. В. Лінгвістичні засади побудови електронного граматичного  словника турецької мови   Schyrokov K. V. Linguistic Foundation for Creation of Electronic Grammatical Dictionary ofTurkish Language

НАУКОВЕ ЖИТТЯ                          SCIENTIFIC LIFE


 
Дисертаційні роботи з мовознавства (тематика досліджень)
 
Dissertations in Linguistics (the Themes of Researches)


 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2008

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2008