2009 №6 листопад-грудень

СТАТТІ                                                     CONTENTS


    Articles №6 2009
  Жаборюк О. А. Проблема психогенези крізь призму теорії логіко-граматичної динаміки   Zhaboruk O. A. The Problem of Psychogenesis from the Viewpoint of the Theory of Logico-Grammatical Dynamics
  Межжеріна Г. В. Опозиція «гарячий / холодний» в ознаковій парадигмі «соціально-етична оцінка особи» східнослов’янської мовної картини світу ХІ-ХІП ст.   Mezhzherina Η. V. The Opposition «Hot / Cold» in the Sign Paradigm «Socio-Ethical Assessment of Person» of 11-13th Cent. East Slavic Worldview
  Москаленко Л. А. Ідентифікація осіб жіночої статі в «Актових книгах Полтавського полкового суду» (1683-1740 p. p.)   Moskalenko L. A. The Identification of the Feminine Gender in the «OfficialBooksofPoltavaRegimentalLawCourt»(1683-1740)
  Завальнюк І. Я. Нові семантико-стилістичні вияви складнопідрядних речень в українських газетних текстах початку XXI ст..   Zavalniuk I. Y. New Semantic and Stylistic Features of Complex Sentences in the Ukrainian Newspaper Texts of the Beginning of 21-st Century
  Яхонтова Т. В. Структурно-композиційні особливості сучасної англомовної наукової статті   Yakhontova T. V. Structural Features of the Modem English Scientific Article
  Зелінська О. Ю. Інтродуктивний блок у структурі тексту барокової проповіді   Zelinska O. Y. Introductory Block in the Structure of the Text ofBaroque Sermon
  Габідулліна А. Р. Навчально-педагогічний дискурс як лінгвістичний феномен   Habidullina A. R. Educational Discourse as the Linguistic Phenomenon

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Матвіяс І. Скляренко В. Г. Історія українського наголосу. Іменник   Matviyasl. Skliarenko V. H. The History of Ukrainian Accent: The Noun
  Мізін К. Бацевич Ф. Духовна синергетика рідної мови: Лінгвофілософські нариси   Mizin К. Batsevych F. Spiritual Synergetics of the Native Language: Essays on Linguistic Philosophy
  Бучко Д. Димитрова-Тодорова Л. Местните имена в Поповско   Buchko D. Dymytrova-Todorova L. Local Names in Popovsko
  Іваницька Н. Кононенко І. В. Прикметнику слов’янських мова   Ivanytska N. Kononenko I. V. Adjective in the Slavonic Languages

 


НАУКОВЕ ЖИТТЯ                                  SCIENTIFIC LIFE


  Хроніка   News items
  ЗМІСТ ЖУРНАЛУ «МОВОЗНАВСТВО» ЗА 2009 РІК    

Юрій Олександрович Карпенко Yurii Oleksandrovych Karpenko
 © Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2009

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2009