2009 №5 вересень-жовтень

СТАТТІ                                                     CONTENTS


    Articles №5 2009
  Даниленко Л. І. Лінгвістика XX — початку XXI ст. у пошуках цілісної теорії взаємозв’язку мови, культури і мислення   Danylenko L. I. Evolution of Ideas about Connection of Language, Culture and Mentality in the 20 — early 21 Century Linguistics
  Селігей П. О. Структура й типологія мовної свідомості   Selihey P. O. The Structure and Typology of Linguistic Consciousness
  Бублейник Л. В. Формосемантичні співвідношення в лексиці східнослов’янських мов   Bubleinyk L. V. Correlation of Semantics and Form in the East-Slavonic Languages Vocabulary
  Матвіяс І. Г. Відбиття говорів у мові творів Юрія Федьковича   Matviyas I. H. The Reflection of Dialects in the Languages of Works by Yuriy Fedkovych
  Задорожний В. Б. До етимології слів обрій і вирій   Zadorozhnyj V. B. Towards the Etymology of обрій and вирій
  Іваненко О. В. Реалізація іє. * sue-/* suo- в слов’янському етномовному континуумі   Ivanenko О. V. Indoeuropean *sue- / *suo- in the Slavonic Ethnic and Lingual Continuums Realizations
  Мізін К. І. Системні маркери компаративної фразеології крізь призму зіставлення   Mizin К. I. System Markers of Comparative Phraseology in the Contrastive
Perspective
  Баган Η. П. Функціонально-комунікативний потенціал неспеціалізованих засобів негації в українській мові   Bahan M. P. Functional-Communicative Potential of the Nonspecialized Means of Negation in the Ukrainian Language
  Чемеркін С. Г. Стилістика гіпертексту   Chemerkin S. H. Stylistics of Hypertext

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Карпенко Ю. Скляренко В. Г. Історія українського наголосу : Іменник   Karpenko Yu. Skliarenko V. H. The History of Ukrainian Accent : The Noun
  Лучик В. Горпинич В. О., Прийменко С. Ю. Катойконімія французької мови   Luchyk V. Horpynych V. O., Pryimenko S. Yu. Demonyms in the French Language

 


© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2009

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2009