2009 №3-4 травень серпень

СТАТТІ                                                     CONTENTS


    Articles №3-4 2009
  Юрію Олександровичу Карпенкові — 80 років   Prof. Yurii Oleksandrovych Karpenko 80th jubilee
  Карпенко Ю. О. Традиції та новаторство в розвитку українського іменника   Karpenko Yu. O. Tradition and Innovations in the Development of Ukrainian Anthroponyms
  Шульгач В. П. Українські етимології. 74 — 81   Shulhach V. P. Ukrainian Ethymologies. 74—81
  Лучик В. В. Етюди з «Короткого етимологічного словника топонімів України». 1   Luchyk V. V. Sketches From the «Concise Etymological Dictionary of Ukraine’s Toponyms»
  Белей Л. О. Християнізація іменника українців та її наслідки для української антропонімної системи   Belei L. O. Christianization of Ukrainian Personal Names and its Consequences for the Ukrainian Anthroponymic System
  Зубов М. І. В Украине та на Украине: зауваги до новітнього граматичного filioque   Zubov M. І. В Украине and на Украине: Remarks on the Recent Grammatical Filioque
  Карпенко О. Ю. Міркування про когнітивну ономастику   Karpenko O. Yu. Refletions on the Cognitive Onomastics
  Скляренко В. Г. «Темні місця» в «Слові о полку Ігоревім». 12   Sklyarenko V. H. Dark Places in «The Lay of Ihor’s Host». 12
  Тараненко О. О. Український і російський мовно-культурні вектори в сучасній Україні: реальність, політизація, міфи. II   Taranenko O. O. Ukrainian and Russian Linguo-Cultural Vectors in Contemporary Ukraine: Reality, Politicization, Myths (part II)
  Левицький В. В. Індоєвропейські розширювачі з позицій лінгвостатистики та психолінгвістики   Levyts’kyi V. V. Indo-European Determinatives from Linguostatistics and Psycholinguistics Perspectives
  Єрмоленко С. Я. Мінлива стійкість мовної картини світу   Yermolenko S. Ya. The Dynamic and Constant Nature of the Linguistic Picture of the World
  Жайворонок В. В. Український психотип у мовотворчості Тараса Шевченка   Zhaivoronok V. V. The Ukrainian psychotype in Taras Shevchenko’s Language Creativit
  Озерова Н. Г. Українські культуреми в текстах Віктора Некрасова   Ozerova N. H. Ukrainian Culturemes in the Texts by Viktor Nekrasov
  Бондар О. І. Семантична класифікація предикатів на функціонально-когнітивній основі   Bondar О. I. The Semantic Classification of Predicates with a Functional-Cognitive Basis
  Ковалевська Т. Ю. Особистісна ідентифікація в системі нейролінгвістичного програмування: комунікативні перспективи   Kovalevska T. Yu. Personal Identification in the Neurolinguistic Programming System: Communicative Prospects

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Півторак Г. Лучик В. В. Вступ до слов’янської філології : підручник   Pivtorak H. Luchyk V. V. Slavic phylology : an Introductory Cours

 


© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2009

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2009