2012 №5 вересень-жовтень


СТАТТІ                                                     CONTENTS


    Contents №5, 2012
  Бацевич Ф. С. Імпліцитна інформація у висловленнях і дискурсивні слова   Batsevych F. S. Implicit information in utterances and discursive words
  Тараненко О. О. Формування нової системи соціальних цінностей і пріоритетів українського суспільства. II   Taranenko O. O. Formation of the new system of social values and priorities of the Ukrainian society. II
  Деменчук О. В. Оцінка в семантиці перцептивно! лексики   Demenchuk О. V. Evaluation in the semantics of the perception vocabulary
  Селігей П. О. Науковий жаргон очима письменників і філософів   Selihey P. O. Academese according to writers and philosophers
  Колоїз Ж. В. Біблійна репрезентація одиниць вимірювання в україномовному перекладі   Koloiz Zh. V. Bible representation of the units of measurement in Ukrainian translation
  Шарманова Н. М. Кліше в українському телепросторі: прагматичний і метакомунікативний вияви   Scharmanova N. M. The cliché in the Ukrainian television: the pragmatic and metacommunicative representations

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Стишов О. Нікульшина Т. М. Словник номінацій ірреального світу   Styshov O. Nikulshyna T. M. The Dictionary of nominations of the irreal world
  Мізін К. Левченко О. Українсько-російсько-білорусько-болгарсько-польський словник порівнянь   Mizin К. Levchenko O. Ukrainian-Russian-Belarusian-Bulgarian-Polish dictionary of comparisons

 

Михайло Якимович Брицин                                                                                    Mykhailo Yakymovych Brytsyn

Віктор Васильович Левицький
                                                                                 Viktor Vasyliovych Levytskyi

 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2012

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2012

   

 


 

Мізін К. Левченко О. Українсько-російсько-білорусько-болгарсько-польський словник порівнянь

Рецензії та анотації

Левченко О.
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКО-БІЛОРУ СЬКО-БОЛГ АРСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ СЛОВНИК ПОРІВНЯНЬ
Л. : Вид-во Львів, політехніки, 2011. — 748 с.
Вкладення:
Скачати цей файл (rez_5_2012_2.pdf)rez_5_2012_2.pdf[ ]200 Кб1293 Завантаження

Стишов О. Нікульшина Т. М. Словник номінацій ірреального світу

Рецензії та анотації

Нікульшина Т. М.
СЛОВНИК НОМІНАЦІЙ ІРРЕАЛЬНОГО СВІТУ
(на матеріалі сучасної англійської та української мов) / Відп.
наук. ред. А. Б. Левицький
Донецьк : Схід, видавн. дім, 2012. — 249 с.
Вкладення:
Скачати цей файл (rez_5_2012_1.pdf)rez_5_2012_1.pdf[ ]79 Кб659 Завантаження