2014 №6 листопад-грудень


СТАТТІ                                                     ARTICLES


  Титул, зміст №6 2014   Contents, №6 2014
  Загнітко А. П. Сучасні закономірності граматизації: структурно-ступеневі та функційно-ярусні реалізації   Zahnitko A. P. Modem regularities of grammatization: structural-stage and functional-longline implementations
  Винник В. О. Борис Грінченко і процес становлення єдиної української літературної мови   Vynnyk V. O. Borys Hrinchenko and the formation of unified standart Ukrainian
  Матвіяс І. Г. Регіональна лексика в колишньому східноукраїнському варіанті літературної мови   Matviyas I. H. The regional vocabulary in the former East-Ukrainian variant of the literary language
  Лучик А. А. Українське зіставне мовознавство: стан і перспективи   Luchyk A. A. Ukrainian contrastive linguistics: status and prospects
  Yermolenko S. S. On Jan Twardowski’s indexical biblionyms (Ермоленко C. С.Проіндексальні бібліоніми Яна Твардовського)   Yermolenko S. S. On Jan Twardowski’s indexical biblionyms
  Москаленко Л. А. Акти (Протоколи) Полтавського полкового суду (1683-1750рр.)якпам’яткаукраїнськоїмови   Moskalenko L. A. «Acts (Protocols) of the Poltava regiment ofthecourt»(1683-1740) asthemonumentofthe Ukrainian language
  Вербич С. О. Архаїчні слов’янські словотвірні типи в гідроніміконі Дністра: назви з формантом -ава   Verbych S. O. Archaic Slavonic types in the Dniester hydronymy wordbuilding: the names with formant -ava
  Голінатий О. П. Етимологія деяких ойконімів Бобринецького району Кіровоградщини   Holinatyi O. P. The etymology of some oikonyms of Bobrynets’ district of Kirovograd regionРЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                          REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Даниленко Л. Baláková D. Dynamika súčasnej slovenskej frazeologie   Danylenko L. Baláková D. Dynamika súčasnej slovenskej frazeologie
  Дочу А. Пам’яткознавчі погляди молодих учених XXI ст.   Dochu A. Literary monuments ’ studies of the yonug scholars of the 21-st century

 

Юрій Юрійович Саплін                                                                                      Yurii Yuriovych Saplin

 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2014

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2014