2014 №2 березень-квітень


СТАТТІ                                                     ARTICLES


  Титул, зміст №2 2014   Contents, №2 2014
  Скляренко В. Г. До питання про «руські письмена» в Житії Костянтина Філософа. 1   Skliarenko V. H. On the «Rus’ian letters» mentioned in the Biography of Constantine the Philosopher. 1
  Вербич С. О. Трансформація українського онімного простору: внутрішньо-
та позамовні чинники
  Verbych S. O. The transformation of Ukrainian onimn space: intra and extralingual factors
  Іващенко В. Л, Туровська Л. В. Слов’янське зіставне, порівняльне і типологічне термінознавство кінця XX — початку XXI століть   Ivashchenko V. L., Turovska L. V. Slavic confrontative, comparative
and typological terminology of the late 20-th — early 21-st centuries
  Космеда Т. А. Актуальні процеси мовлення чи «мовний смак» української сучасності   Kosmeda T. A. Current speech practices or «language taste» of the Ukrainian modernity?
  Коць Т. А. Літературна норма в прескрипціях кінця XIX — початку XX ст. і мовна практика   Kots T. A. Early 19-th — late 20-th century literary norm in prescription and language practice
  Пономаренко О. А. Парадигмальний підхід до вивчення мовленнєвих жанрів у медичному дискурсі   Ponomarenko O. A. Paradigmal approach to the research of speech genres in medical discourse
  Пиц Т. Б. Barbier та його варіантні назви в німецькій, польській та східнослов’янських мовах   Pyts T. B. Barbier and its variants names in German, Polish and East-Slavonic landuagesРЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                          REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Глущенко В., Орел А. Карпенко У. А. Трансляция смьісла и трансформация значений первокорня   Hlushchenko V., Orel A. Karpenko U. A. Translation of content and transformation of meaning of the primary root
  Тараненко О. Матіїв М. Д. Словник говірок центральної Бойківщини   Taranenko O. Matiiv M. D. The dictionary of the central Boikivshchyna dialects
  Космеда Т. Лучик А., Антонова О., Дубровська І. Українсько-польський  словник еквівалентів слова   Kosmeda T. Luchyk A., Antonova O., Dubrovska L Ukrainian-Polish Dictionary of word equivalents

 


  Хроніка   News items

           Лариса Іванівна Прокопова                                                 Larysa Ivanivna Prokopova

 


 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2014

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2014

   

 


Космеда Т. Лучик А., Антонова О., Дубровська І. Українсько-польський словник еквівалентів слова

Рецензії та анотації

Лучик А., Антонова О., Дубровська І.
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ СЛОВНИК ЕКВІВАЛЕНТІВ СЛОВА
К. : Виготівник ФОП Афонін А. О., 2011. — 312 с.
Вкладення:
Скачати цей файл (rez_2_2014_3.pdf)rez_2_2014_3.pdf[ ]128 Кб1511 Завантаження