2012 №6 листопад-грудень


СТАТТІ                                                     CONTENTS


    Contents №6, 2012
  Тараненко О. О. Формування нової системи соціальних цінностей і пріоритетів українського суспільства. III   Taranenko O. O. Formation of the new system of social values and priorities oftheUkrainiansociety.III
  Стишов О. А. Номінації осіб у сучасній українській мові   Styshov O. A. Name nomination in modem Ukrainian
  Мізін К. І. Нові напрями в українському мовознавстві: зіставна лінгвокультурологія   Mizin K. I. New directions in the Ukrainian linguistics: kontrastive linguoculturology
  Бондар О. І. Японська мова як наслідок взаємодії мов ностратичної і австро-тайсько-австронезійської макросімей   Bondar O. I. The Japanese language as the result of nostratic and austro-tai-austronesian languages interaction
  Остапчук Я. В. Семантична природа номіналізаці   Ostapchuk Ya. V. Semantic potential of nominalization
  Шухова О. О. До генези та сутності синтаксичного поняття інверсії   Shukhova O. O. On the genesis and essence of the syntactic notion of inversion
  Васильєва Л П. Сорабістична спадщина професора Костянтина Трофимовича   Vasylieva L. P. Sorabic heritage of prof. KostiantynTrofymovych

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Шевченко Л., Стишов О. Русско-украинский словарь : В 4 т.   Shevchenko L., Styshov O. Russian-Ukrainian Dictionary : In 4 Voi.

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ                          SCIENTIFIC LIFE


 
 
News items

 

Зміст журналу «Мовознавство» за 2012 рік
 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2012

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2012