2013 №6 грудень-листопад


СТАТТІ                                                     ARTICLES


  Титул, зміст №6 2013   Contents, №6 2013
  Тараненко О. О. Формування нової системи соціальних цінностей і пріоритетів українського суспільства (на матеріалах української мови кінця XX—початку XXI ст.).   Taranenko O. O. Formation of the new system of social values and priorities of the Ukrainian society (based on the late XXth — early XXIst century Ukrainian language materials). IV
  Архангельська А. М. До проблеми словотвірної фемінізації в українській мові новітньої доби: традиція і сучасність. 1   Arkhanhelska A. M. On the problem of derivational feminization in present day Ukrainian language: tradition and modernity. 1
  Матвіяс І. Г. Відображення гуцульського говору в мові творів Гната Хоткевича   Matviyas I. H. The reflection of Hutsul dialect in the language of the works by Hnat Khotkevich
  Дьячок Н. В. Лексикологічні особливості вербальних реалізацій номінатем типу «словосполучення + еліптичний універб» у російській мові   Diachok N. V. Lexicological peculiarities of the verbal realisations of  «wordcombination + elliptical univerb» nominatemas in the Russian languag
  Материнська О. В. Моделювання меронімічних відношень у лексичній системі мови   Materynska О. V. Modelling of the meronymic relations in the lexical system of a languageРЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                          REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Тараненко О. Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства   Taranenko O. University Ukrainian studies in the topical epistemes of the contemporary linguistics
  Загнітко А., Путіліна О. Reciprocal constructions   Zahnitko A., Putilina O. Reciprocal constructions
  Аніщенко Л., Биховець Н., Калинович Л., Пономаренко В., Тараненко A. Langues Baltiques, Langues Slave   Anischenko L., Bykhovets N., Kalynovuch L., Ponomarenko V., Taranenko A. Langues Baltiques, Langues Slaves
  Мізін K. Савченко Л. В. Феномен етнокодів духовної культури у фразеології української мови: етимологічний та етнолінгвістичний аспект   Mizin K. Savchenko L. V. The phenomenon of ethnic codes of the spiritual culture in the Ukrainian phraseology: etymological and ethnolinguistic aspects
  Скопненко О. Гапоненко І. А. Лексіка беларускай літаратурнай мови XIX—пачатку ХХст..   Skopnenko O. Haponenko I. A. Lexis of the 19-early 20th century Belarussian literary language

 


  Тетяна Купріянівна Черторизька    Tetiana Kupriianivna Chertoryzka
 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2013

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2013