2013 №5 вересень-жовтень


СТАТТІ                                                     ARTICLES


  Титул, зміст №5 2013   Contents №5 2013
  Ажнюк Б. М. Мовні права як категорія соціолінгвістики   Azhniuk B. M. Language rights as a sociolinguistic category
  Бестерс-Дільгер Ю. Ефективність Європейської хартії регіональних або міноритарних мов як знаряддя захисту мовних прав у слов’янських країнах   Besters-Dilger Ju. Efficiency of the European Charter for Regional or Minority languages as an instrument of the language rights protection in the Slavic countries
  Василенко В. А. Геополітичний та національний виміри мовної ситуації в Україні   Vasylenko V. A. Geopolitical and national dimensions of the language situation
in Ukraine
  Чередниченко О. І. Захист офіційної мови в національній державі: досвід Франції   Cherednychenko О. I. The Official Language Protection in a National State: French Experience
  Шевченко Л. І. Конституційна норма в суспільній дискусії щодо мовних прав в Україні   Shevchenko L. I. The constitutional norm in a public discussion about language rights in Ukraine
  Пономаренко В. П. Загальна декларація мовних прав і права мовних меншин   Ponomarenko V. P. Universal declaration of linguistic rights and rights of linguistic minorities
  Яворська Г. М. Специфіка мовної лояльності на пострадянському просторі   Yavorska H. M. Language loyalty in post-Soviet countries
  Брацький А. Про забезпечення прав національної мови в умовах посиленої інтерференці   Bratski A. Support of the national languages’ rights of under intense cross-language interference
  Радевич-Винницький Я. К. Актуальний історизм і проблема мовних прав в Україні   Radevych-Vynnytskyi Y. Topical historicism and problems of linguistic rights in modem Ukraine
  Ажнюк Л. В. Лінгвістичне підґрунтя юридичної визначеності   Azhniuk L. V. Linguistic background of legal certainty
  Масенко Л. Т. Маніпулятивні стратегії дискримінації української мови на телебаченні радянської і пострадянської України   Masenko L. T. Manipulative strategies of Ukrainian language discrimination on television of Soviet and post-Soviet Ukraine
  Залізняк Г. М. Статус української та російської мов у дзеркалі громадської думки киян   Zalizniak Η. M. The status of the Ukrainian and Russian languages in the mirror of the public opinion of the kyivites
  Белей Л. О. «Русиньскый язык» у Закарпатській області України поч. XXI ст.: реалізація мовних прав автохтонного населення чи мовна містифікація   Belei L. O. «The Rusyn language» in the Transcarpathian Region of Ukraine: implementation of indigenous people language rights or linguistic mystification?РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                          REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Кочерган М. Архангельская А. Сексизм в языке: мифы и реальность   Kocherhan M. Arkhangelskaia A. Sexism in language: myths and reality
  Дорошенко С. Космеда Т. A. Ego і Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу   Doroschenko S. KosmedaT. A. Ego and Alter Ego of Taras Shevchenko in the communicative space—of everyday discourse
  Лучик А. Скоробогатова О. О. Грамматические значения и поэтические смыслы: поэтический потенциал русской грамматики   Luchyk A. Skorobogatova О. O. Grammatical meaning and poetical senses: poetic potential of the Russian grammar

 

  Ніна Василівна Гуйванюк    Nina Vasylivna Huivaniuk
 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2013

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2013