2013 №4 липень-серпень


СТАТТІ                                                     ARTICLES


  Титул, зміст №4 2013   Contents №4 2013
  Кононенко В. І. Лінгвопоетичні виміри сучасного текстотворення   Kononenko V. I. Linguo-poetic dimensions of modem text creation
  Огуй О. Д. Мовна картина світу: проблема організації складників   Ogui A. D. Language picture of the world: problem of components` organization
  Межжеріна Г. В. Князі Борис, Гліб та їхні супротивникив оцінці літописців ХІ-ХІІІ ст.   Mezhzherina Η. V. Grand Dukes Boris, Gleb and his enemies in appraisal
of chronicles of XI-XIII centuries
  Монахова Т. В. Народництво, модернізм і постмодернізму лінгвістиці тексту   Monakhova T. V. Narodnytstvo, modernism and postmodernism
in text linguistics
  Шиліна А. Г. Типи супертекстів і система супертекстових відношеньу російськомовному жіночому журналі України   Shylina A. G. Types of supertext and the system of supertext references
in Russian-language women’s magazine in Ukraine
  Шипнівська О. О. Визначення синтаксично неоднозначних конструкційв україномовному текст   Shypnivska O. O. Definition of the syntactically ambiguous constructions in Ukrainian
  Тішечкіна К. В. Сільськогосподарська термінологія в україномовнихта англомовних словниках (3)   Tishechkina Κ. V. Agricultural terminology in Ukrainian or English dictionary


ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ                            A LETTER TO THE EDITOR


 
 
Taranenko O. O. On a manner of prezentation of another’s opinions and the way of debating them in a certain monograph


РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                          REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Іващенко В. Комарова 3. И. Методология, метод, методика и  технология научных исследований в лингвистик
 
Ivashchenko V. Komarova Z. I. Methodology, methods and technology of scientific research in linguistic
  Паламарчук О., Єрмоленко С. С. Aktualne problemy jçzykoznawstva słowiańskieg   Palamarchuk O., Yermolenko S. S. Aktualne problemy językoznawstwa słowiańskiego

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ                                  SCIENTIFIC LIFE


  Хроніка   News items

    

   Валентина Миколаївна Калюжна    ValentynaMykolaivna Kaliuzhna
 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2013

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2013